Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S (lån til køb af virksomheder)

22-11-2018

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Nykredit Bank. Inspektionen indgik i en temabaseret undersøgelse af store bankers finansiering af kapitalfonde m.fl.’s køb af virksomheder i Danmark i 2017. Lån til kapitalfonde m.fl. omfattede også lån i forbindelse med øvrige handler, hvor et holdingselskab køber en virksomhed, f.eks. i forbindelse med ledelsens hele eller delvise overtagelse (såkaldte management buyouts).

 

Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankernes risikoanalyser og risikovillighed, når de bevilger lån til køb af virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at det generelt er forbundet med høj risiko at finansiere køb af virksomheder. Det skyldes, at virksomhederne ved handel ofte værdiansættes højt, ikke mindst når renterne er lave, og der generelt er stor likviditet på markederne. Investorerne har en interesse i at opnå store lån til købet, og i at afviklingen af lån bliver lempelig. Det var derfor et tema, om bankernes risikovillighed ved finansiering af virksomhedskøb var blevet større end ved tidligere undersøgelser.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 20 sager om bevilling af udlån, som banken havde behandlet i 2017. Det drejede sig om udlån, som efterfølgende blev etableret, om udlån, som banken bevilgede, men som ikke blev etableret, og om udlån, som banken ikke ønskede at bevilge.

Finanstilsynet vurderede, at bankens risikovillighed på området var større end de andre bankers. Vurderingen er baseret på et forholdsvis begrænset antal sager.

Bankens kreditpolitik på området gav mulighed for udlån med stor risiko. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at kreditpolitikken på området udtrykker den tilsigtede risikovillighed.

Bankens risikoanalyse havde mangler med navnlig behov for en grundigere analyse af følsomheden ved ændringer i kundens indtjening mv. Banken fik derfor påbud om, at kreditbeslutninger i tilstrækkeligt omfang baseres på robustheden af kundens fremtidige indtjening og likviditet.

Bankens klassifikation af kunder efter risiko svarede til Finanstilsynets vurdering af risikoen, men den var ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Banken fik påbud om at sikre, at klassifikation af kunder ud fra den skønnede kreditrisiko sker på et ensartet og veldokumenteret grundlag.

 

Senest opdateret 22-11-2018