Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S

01-03-2018

Finanstilsynet var i november/december 2017 på ordinær inspektion i Totalbanken A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionel ind- og udlånsvirksomhed til privat- og erhvervskunder. Banken udøver derudover udlånsvirksomhed i form af primært erhvervsleasing i et datterselskab.

 

Banken har en betydelig årlig udlånsvækst, idet udlånet pr. 30. september 2017 var steget med 11,8 procentpoint mod en tilsvarende stigning for pengeinstitutter i gruppe 3 på 4,0 procentpoint. Udlånsvæksten er primært sket inden for leasing i bankens datterselskab, men uden der er sket en klar afgrænsning af de ønskede samlede kreditrisici for banken og datterselskabet.

Banken udviser en betydelig risikovillighed uden modsvarende kapitalisering og kvalitet i risikostyringen.

 

Banken fik påbud om at tilpasse kreditpolitikken, så den klart og entydigt identificerer og afgrænser de kreditrisici, som banken ønsker at påtage sig. Banken fik derudover et påbud om, at rapporteringen til bestyrelsen skal belyse, hvordan kreditpolitikken efterleves. Endvidere fik banken påbud om at sikre betryggende risikostyring i datterselskabet.

 

Finanstilsynet gennemgik 198 udlån, heraf de 48 største udlån og 150 udlån udtaget ved stikprøver blandt bankens svagere privat- og erhvervskunder. Gennemgangen svarede til ca. 45 procent af det samlede udlån. Finanstilsynet gennemgik endvidere alle udlån til bestyrelse og direktion samt nærtstående hertil.

 

Væsentlige kontrol- og styringsforanstaltninger er ikke implementeret i organisationen, og koncernen er organisatorisk ikke gearet til vækst. Banken har en høj koncentration af store udlån og en betydelig koncentration inden for ejendomme. En del udlån er komplekse i forhold til det organisatoriske set up. Derudover har banken en lav andel af udlån med normal/god bonitet. Banken fik derfor påbud om at sikre fuld funktionsadskillelse på kreditområdet, ligesom banken fik påbud om, at det interne kontrolsystem på kreditområdet skal udbygges.

 

Der er behov for en betydelig styrkelse af risikostyrings- og compliancearbejdet. Banken fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige ressourcer til områderne samt at sikre, at bestyrelsens årlige risikovurdering sker med den fornødne dybde og grundighed. Derudover fik banken påbud om at sikre, at der udføres uafhængig compliance på alle områder.

 

Finanstilsynet konstaterede betydelige mangler i bevillingsprocesserne omkring udlån til bestyrelsen og direktionen og nærtstående hertil. Banken fik derfor påbud om, at alle bevillinger til denne personkreds på forhånd skal bevilges af bestyrelsen. Banken fik desuden påbud om, at bestyrelsen skal sikre, at disse udlån etableres på sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsmæssige vilkår.

 

Der var et mindre behov for forøgelse af nedskrivningerne og værdiregulering af bankens egne ejendomme. Banken fik påbud om at værdiregulere egne ejendomme med 549.000 kr. samt udgiftsføre nedskrivninger for netto yderligere 2,5 mio. kr. på de store udlån.

 

Banken foretager ikke korrekt opgørelse af de risikovægtede poster for udlån og garantier sikret med pant i fast ejendom. Banken fik derfor påbud om at sikre korrekt opgørelse heraf.

 

Banken havde opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2017 til 10,2 procent. På baggrund af inspektionen fandt Finanstilsynet, at solvensbehovet skulle øges til 10,8 procent.

 

Banken har en forholdsvis lav kapitalmæssig overdækning af egentlig kernekapital, der ved inspektionen blev opgjort til 4,2 procent i forhold til det samlede krav til egentlig kernekapital.

 

Senest opdateret 01-03-2018