Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S

22-03-2018

Finanstilsynet var i august-oktober 2017 på undersøgelse i DLR Kredit A/S. Undersøgelsen omfattede fonds-, funding- og likviditetsområdet samt dele af kreditområdet

På kreditområdet gennemgik Finanstilsynet 45 af DLR Kredit A/S’ større landbrugsudlån samt vurderingsrapporter for 100 landbrugsejendomme. Finanstilsynet gennemførte i forlængelse heraf besigtigelse af 10 ejendomme.

Inspektionen omfattede på ovennævnte områder en gennemgang af bl.a. bestyrelsens forretningsorden, instruks til direktionen, kreditpolitikker, kreditinstrukser og forretningsgange, politikker og diverse ledelsesrapporteringer knyttet til disse.

Sammenfatning og risikovurdering 

Finanstilsynet gav DLR Kredit A/S et påbud angående organiseringen af fondsområdet, idet økonomiafdelingen indeholder både disponerende, kontrollerende og afviklende funktioner, og der således ikke er etableret fuld funktionsadskillelse.

Herudover fik DLR Kredit A/S et påbud vedrørende instituttets risikostyringsfunktion på fonds- og likviditetsområdet. Finanstilsynet vurderer, at risikostyringsfunktionen ikke er tilstrækkeligt uafhængig af økonomiafdelingen, og at den ikke har tilstrækkelige ressourcer til at løse sine opgaver.

Finanstilsynet fandt endvidere, at der ikke var etableret kontroller af alle væsentlige aktiviteter på funding- og likviditetsområdet.

Det blev på undersøgelsen konstateret, at DLR Kredit A/S ikke opgjorde kreditspændrisikoen på sin beholdning af realkreditobligationer. DLR Kredit A/S fik derfor påbud om at fastsætte rammer til styring af kreditspændsrisikoen samt foretage en vurdering af, i hvilket omfang kreditspændrisikoen skal afdækkes i opgørelsen af solvensbehovet.

I forlængelse af kreditgennemgangen har DLR Kredit A/S sænket ratingen på tre udlån.

Finanstilsynet konstaterede, at DLR Kredit A/S havde værdiansat en ud af de gennemgåede ejendomme for højt, mens tre andre ejendomme var værdiansat i den højeste ende af intervallet for ejendommenes markedsværdi.

DLR Kredit A/S havde pr. 31. december 2017 opgjort sit solvensbehov til 8,5 pct. Den faktiske solvens udgjorde pr. 31. december 2017 15,9 pct., som foruden solvensbehovet skulle dække bufferkrav på i alt 1,85 pct. Ud over forholdet vedrørende kreditspændrisiko havde Finanstilsynet ikke bemærkninger til solvensbehovet.

 

Senest opdateret 22-03-2018