Resumé af afgørelse om påtale til Hugo Games A/S vedr. delårsrapporten for 2017

24-05-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for Hugo Games A/S for 2017.

 

Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har påtalt over for virksomheden, for så vidt angår køb af aktiemajoriteten i Fuzzy Frog Ltd. pr. 12. april 2017, at vederlaget som erlagt i egne aktier ikke er målt til dagsværdi på overtagelsestidspunktet, jf. IFRS 3, afsnit 37, men derimod til en aftalt værdi. Goodwill ved virksomhedssammenslutningen, som opgjort efter IFRS 3, afsnit 32, er dermed fejlagtigt målt i delårsrapporten.

Virksomhedens årsrapport for 2017 er offentliggjort før den endelige afgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Virksomheden har her korrigeret målingen af vederlag og goodwill ved virksomhedssammenslutningen. Da forholdet således er berigtiget, har styrelsen alene valgt at påtale overtrædelsen.

 

Senest opdateret 24-05-2018