Påtale til Old Mutual Global Investors (UK) Limited for ikke at indberette korte nettopositioner rettidigt

24-05-2018

Finanstilsynet har d. 24 maj 2018 givet Old Mutual Global Investors (UK) Limited en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit default swaps (short selling forordningen) ved ikke at indberette flere korte positioner rettidigt til Finanstilsynet.

I henhold til short selling forordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 pct. eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Hvis den korte nettoposition er 0,5 pct. af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Old Mutual Global Investors (UK) Limited kontaktede frivilligt Finanstilsynet d. 25. januar 2018. Årsagen var, at selskabet var blevet opmærksomt på, at det i perioden fra d. 15. september 2015 og frem til d. 18. januar 2018 i 20 tilfælde havde haft korte nettopositioner på 0,2 pct. eller mere i 6 noterede selskabers aktiekapital, hvor selskabet var noteret til handel i Danmark, og at positionerne i ingen af tilfældene var blevet indberettet. Old Mutual Global Investors (UK) Limited har derfor ikke opfyldt indberetningspligten efter short selling forordningens artikel 5.

I ingen af de 20 tilfælde var den korte nettoposition på 0,5 pct. eller mere af det noterede selskabs aktiekapital. Ingen af de korte nettopositioner skulle derfor have været offentliggjort.

Old Mutual Global Investors (UK) Limited har oplyst, at de manglende indberetninger skyldtes upræcise beregningsmetoder til fastsættelse af de samlede korte nettopositioner samt fejl i de alarmer, der skulle meddele, hvornår tærskelværdien for indberetningspligten blev overskredet.

Old Mutual Global Investors (UK) Limited har d. 30. januar 2018 indberettet alle manglende korte nettopositioner i perioden. Old Mutual Global Investors (UK) Limited har også meddelt Finanstilsynet, at selskabet har ændret procedurer. Finanstilsynet forventer derfor, at alle korte nettopositioner på 0,2 pct. eller derover fremadrettet bliver indberettet rettidigt til Finanstilsynet.


Senest opdateret 24-05-2018