Redegørelse om inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S

18-06-2018

Finanstilsynet var i januar-marts 2018 på inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder i det primære markedsområde i Midt- og Vestjylland. Endvidere er banken en nichebank indenfor blandt andet vedvarende energi, ejendomme og ejendomsprojekter, læger og tandlæger samt private banking, hvor markedsområdet er udvidet til at omfatte hele Danmark og i mindre omfang det nære udland. På kreditområdet er banken karakteriseret ved en stærk, centraliseret kreditorganisation, og der er delegeret relativt lave bevillingsgrænser.

Forretningsmodellen, som den er formuleret af bestyrelsen, er kendetegnet ved at indeholde generelle retningslinjer på et overordnet niveau uden at fastsætte klare grænser for den ønskede risiko. Banken fik derfor påbud om at præcisere forretningsmodellen.

Banken fusionerer med Nordjyske Bank, hvorved bankens størrelse vil blive forøget betragteligt.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet de 58 største udlån, 89 udlån udvalgt ud fra en risikovurdering samt alle udlån til bestyrelse og direktion. De gennemgåede udlån udgjorde 35 pct. af den samlede udlånsmasse. Boniteten af bankens erhvervsudlån var bedre end gennemsnittet af gruppe 2-institutterne. Finanstilsynet fandt, at bankens nedskrivninger var tilstrækkelige.

Bankens kreditpolitik indeholder generelle retningslinjer på et overordnet niveau uden at fastsætte klare grænser for kreditrisikoen. Banken fik påbud om at tilrette sin kreditpolitik, så den mere præcist og målbart udtrykker bankens risikoprofil, og om at direktionen skal udbygge rapporteringen af afvigelser herfra til bestyrelsen. De løbende interne kontroller af kreditområdet sker af medarbejdere med bevillingsbeføjelser og organisatorisk placering i kreditområdet. Banken fik påbud om at etablere funktionsadskillelse på den interne kontrol i kreditområdet. Banken fik endvidere påbud om at sikre, at nye kunder systemmæssigt er klassificeret fra etableringstidspunktet, samt at konsolideringen af indbyrdes afhængige parter sker korrekt.

Der var eksempler på, at banken ikke overholdt sine forretningsgange i forbindelse med at indhente og opstille økonomiske oplysninger for bestyrelses- og direktionsmedlemmer, herunder nærtstående parter. Banken fik påbud om at sikre, at bevillinger til disse følger bankens forretningsgange.

På likviditetsområdet fik banken påbud om at sikre, at de styrende dokumenter afspejler bankens faktiske forhold.

Finanstilsynet konstaterede en del styringsmæssige fejl og mangler, som burde være fanget af bankens kontroller i compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen. Banken bruger færre dedikerede ressourcer på området end andre institutter, der i størrelse og kompleksitet minder om den. Banken oplyste, at den vil udvide områderne som led i den igangværende fusion.

Bankens opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov (ICAAP-rapporten) fremstår kortfattet og overordnet, hvor vurderingen af bankens forskellige risici kun berøres summarisk. Banken fik påbud om at forbedre ICAAP-rapporten, så det sikres, at bestyrelsen har et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Banken har en større beholdning af realkreditobligationer, hvortil der foruden renterisiko er knyttet en væsentlig kreditspændsrisiko, som banken ikke har fastsat rammer for styring af. Banken fik påbud om at fastsætte en ramme til styring af kreditspændsrisikoen og til at foretage en vurdering, der sikrer, at kreditspændsrisikoen er dækket i opgørelsen af solvensbehovet.

Banken har opgjort solvensbehovet til 9,0 pct. ultimo 2017. Finanstilsynet vurderede, at solvensbehovet med den eventuelt nødvendige solvensmæssige reservation til kreditspændsrisikoen var tilstrækkeligt til afdækning af bankens aktuelle risici. Bankens faktiske solvens udgjorde ultimo 2017 17,8 pct.

 

Senest opdateret 18-06-2018