Redegørelse om inspektion i NEM Forsikring A/S

15-06-2018

Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Nem Forsikring A/S. Det var en funktionsinspektion, der ud fra en risikobaseret vurdering koncentrerede sig om selskabets vækst, opgørelsen af hensættelser og beregning af solvenskapitalkravet.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet har indgået aftale om delvis outsourcing af salget af forsikringsprodukter. Finanstilsynet vurderede, at salg af forsikringer er kritisk for et forsikringsselskab, hvorfor selskabet blev påbudt at bringe aftalen i overensstemmelse med outsourcingreglerne.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet beregner præmiehensættelserne ved brug af budgetterede skades-, erhvervelsesomkostnings- og administrationsomkostningsprocenter. Selskabets budgetter har i fire ud af de seneste fem år undervurderet de realiserede udgifter, hvorfor selskabet fik påbud om at opgøre præmiehensættelserne på baggrund af realistiske antagelser. 

Derudover konstaterede Finanstilsynet ved kontrolberegning af selskabets erstatningshensættelser, at selskabets erstatningshensættelser på brancherne grundejer, motoransvar og motorkasko var mindst 8,2 mio. kr. for lave, svarende til 7,4 pct. af selskabets samlede erstatningshensættelser. Selskabet fik derfor påbud om at øge erstatningshensættelserne pr. 31. december 2016.

Finanstilsynet fandt, at aktuarfunktionens rapportering var mangelfuld i forhold til de gældende krav. Rapporten indeholdt ikke en tilstrækkelig beskrivelse af følgende områder:  sammenligning af bedste skøn med hidtidige erfaringer, følsomhedsanalyse, udtalelse om overordnet tegningspolitik og udtalelse om genforsikringspolitikken. Selskabet fik derfor påbud om at udarbejde en aktuarrapport, som opfylder kravene i lovgivningen.

På baggrund af selskabets opgørelse af præmie- og erstatningshensættelser og aktuarfunktionens rapport vurderede Finanstilsynet, at aktuarfunktionens udførte arbejde ikke var tilstrækkeligt. Selskabet blev derfor påbudt at etablere en tilstrækkelig effektiv aktuarfunktion.

Ved gennemgang af de registrerede aktiver fandt Finanstilsynet, at det valgte skøn for overdækningen ikke var tilstrækkeligt begrundet. Selskabets bestyrelse blev derfor påbudt at begrunde det valgte skøn i retningslinjerne for de registrerede aktiver.

Ved gennemgang af selskabets opgørelse af solvenskapitalkravet konstaterede Finanstilsynet, at selskabet stressede kapitalandele i et forsikringsselskab som en strategisk aktieinvestering, selvom investeringen ikke opfylder kravene for at kunne kategoriseres som strategisk aktieinvestering. Desuden stressede selskabet ikke den del af forsikringspræmien, som ligger efter de første 12 måneder fra tegningstidspunktet på eksisterende og fremtidige aftaler. Selskabet fik derfor påbud om at opgøre solvenskapitalkravet i overensstemmelse med Solvens II-forordningen.

Bestyrelsen har anvendt Dropbox til at distribuere fortroligt materiale, hvilket efter Finanstilsynets vurdering ikke er en tilstrækkelig sikker distributionsplatform for bestyrelsesmateriale. Finanstilsynet gav derfor selskabet en påtale for, at den tidligere anvendte platform ikke overholdte kravene om betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på IT-området.

Selskabet havde en solvensdækning på 196 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2018.

Senest opdateret 15-06-2018