Resumé af afgørelse om påtale til egetæpper a/s vedr. årsrapporten for 2016/17

20-06-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2016/17 for egetæpper a/s.

 

Koncern- og årsregnskabet for 2016/17 er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har den 4. juni 2018 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for 2016/17 for egetæpper a/s, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161.

Erhvervsstyrelsen påtaler, at virksomheden:

  • ikke i balancen har klassificeret forpligtelser vedrørende køb af resterende kapitalandele i Bentzon Carpets ApS og Hammer Tæpper A/S som kortfristet gæld, jf. IAS 1, afsnit 69, litra d, idet egetæpper a/s ikke besidder en ubetinget ret til at udskyde betaling udover 12 måneder;
  • ikke i noterne har oplyst renteomkostninger og afskrivninger for hvert rapporteringspligtigt segment, jf. IFRS 8, afsnit 23, litra (d) og (e), idet disse poster indgår i segmentresultatet;
  • ikke i pengestrømsopgørelsen har præsenteret bruttoindbetalinger fra optagelse af ny langfristet gæld, jf. IAS 7, afsnit 21;
  • ikke har klassificeret kapitalandel i Foamtex ApS som et joint venture, jf. IFRS 12, afsnit 1; og
  • ikke har præsenteret bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver i hoved- og nøgletalsoversigten, jf. årsregnskabslovens §101, stk. 1.

Virksomheden har ændret de påtalte forhold i delårsrapporten for 3. kvartal 2017/18 offentliggjort den 15. marts 2018. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og danske oplysnings-krav for børsnoterede virksomheder.

Da forholdene således er berigtiget, har styrelsen alene valgt at påtale overtrædelserne.

 

Senest opdateret 20-06-2018