Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet

26-02-2018

I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplysningsskemaet ESIS i lo-vens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.

Det fremgår af ESIS-skemaets punkt 4, at kreditgiveren eller i givet fald kre-ditformidleren ved lån med variabel rente skal oplyse kunden om, at ÅOP vil kunne ændre sig, hvis rentesatsen på forbrugerens lån ændrer sig. Kreditgi-veren skal herefter oplyse et eksempel på, hvad ÅOP vil stige til, såfremt ren-ten stiger.

Det fremgår af vejledningen til udfyldning af ESIS i del B, afsnit 4, litra c, at når renten i kreditaftalen ikke fastsættes på baggrund af en ekstern referen-cerente, skal det eksempel på ÅOP, som vil følge af en rentestigning, bereg-nes på baggrund af en referencerente fastsat af Finanstilsynet eller Den Eu-ropæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 26-02-2018