Redegørelse om inspektion af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab som depositar

06-12-2018

Finanstilsynet gennemførte i maj 2018 en inspektion af depositarfunktionen i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab (PwC).

Finanstilsynet havde på inspektionen fokus på PwC’s strategi, samarbejdet med forvalterne for fondene samt PwC’s processer og forretningsgange, der skal sikre, at PwC overholder reglerne om depositarens pligter i henhold til lovgivningen.

Sammenfatning og vurdering

PwC fik i juni 2014 tilladelse til at tilbyde depositarydelser til alternative investeringsfonde, der ikke hovedsageligt investerer i finansielle instrumenter.

 

PwC var på tidspunktet for inspektionen depositar for 111 alternative investeringsfonde, primært ejendomsfonde. Depositarfunktionen hos PwC varetages af 6 medarbejdere, der alle også varetager andre funktioner i PwC.

 

Finanstilsynet fandt væsentlige mangler i PwC´s udførelse af sine forpligtigelser som depositar.

 

Således overvåger PwC ikke tilstrækkeligt de alternative investeringsfondes cash flows eller foretager tilstrækkelig kontrol af ejendomsretten til alle aktiver. Finanstilsynet gav derfor påbud om, at PwC skal kontrollere de alternative investeringsfondes cash flow-bevægelser, når de finder sted, herunder identificere væsentlige cash flows og foretage vurdering af, om de enkelte cash flows er forenelige med de alternative investeringsfondes drift. PwC fik endvidere påbud om at opbevare alle fysiske aktiver, der kan opbevares.

 

Finanstilsynet fandt også, at PwC’s procedure forud for indgåelse af depositaraftaler, hvor depositaren skal vurdere kompleksiteten af fondenes og forvalterens organisation med henblik på at kunne udføre depositaropgaverne, var mangelfuld og ikke levede op til lovens krav. Depositaraftalerne var ligeledes mangelfulde. Finanstilsynet gav derfor påbud om, at PwC skal ændre sin procedure for accept af nye depositarkunder, så PwC vurderer og dokumenterer de risici, der er forbundet med at udføre depositaropgaver for de nye kunder, ligesom PwC skal ændre depositaraftalerne, så de lever op til lovens krav.

 

Endelig fandt Finanstilsynet, at PwC ikke havde tilstrækkelige forretningsgange for udførelse af de opgaver, der er pålagt depositaren, ligesom PwC ikke i tilstrækkelig grad dokumenterede udførelsen af depositaropgaverne. Dette forhold gav Finanstilsynet også et påbud om at rette op på.

Senest opdateret 06-12-2018