Redegørelse om påbud til Middelfart Sparekasse

11-12-2018

Finanstilsynet har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en række mindre og mellemstore pengeinstitutters risikovillighed ved belåning af kunders køb af ejerboliger i vækstområder.

I forbindelse med undersøgelsen har Middelfart Sparekasse modtaget påbud i relation til kreditområdet og til god skik-bekendtgørelsen.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets undersøgelse er foretaget med udgangspunkt i ”Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.” (vejledningen), der blev udstedt i januar 2016. Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt en række kvalitative spørgsmål til institutternes implementering af vejledningen, samt en række kvantitative spørgsmål relateret til boligudlån i vækstområder bevilliget i perioden 29. januar 2016 og til og med den 31. december 2017. 

Konkurrencen om boligkunderne har de senere år været hård. Det har blandt andet vist sig ved, at pengeinstitutterne er mere risikovillige. Det kommer til udtryk ved, at de bevilger lån til kunder med lavt rådighedsbeløb, høj gældsfaktor eller negativ formue. Udviklingen har været særlig udtalt i vækstområder, defineret som København og omegnskommuner samt Aarhus Kommune.

Ifølge vejledningen skal pengeinstitutterne være særligt opmærksomme på, at kunder, der køber bolig i vækstområder, har en robust økonomi.

Kunder med negativ formue er særligt sårbare, hvis robustheden af deres indtjening og likviditet viser sig at være svagere end forventet. Ifølge Middelfart Sparekasse var 18,9 pct. af de bevilgede boliglån omfattet af vejledningen givet til kunder med negativ formue. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at sparekassen bør sikre sig, at kunder med en negativ formue har en tilstrækkelig robust økonomi.

Kunder med høj gældsfaktor er som udgangspunkt sårbare, men de bliver mere robuste, hvis de har en tilstrækkelig høj formue. På grund af risikoen for prisfald i vækstområder skal formuen være højere for disse kunder. Ifølge sparekassen levede 17,8 pct. af de bevilgede boliglån i vækstområder ikke op til formuekravet i vejledningen.

Sparekassen fik påbud om at sikre, at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust ved belåning af boliger i vækstområder.

Sparekassen har en kreditkontrol, der også inddrager vejledningen, ligesom der sker kvartalsvis rapportering i forhold til overholdelse af gældsfaktor.  Rapporteringen på kreditområdet til bestyrelsen gav ikke mulighed for at følge sparekassens omfang og udvikling i fravigelser fra vejledningens hovedregler og afvigelser fra alle dele af vejledningen. Sparekassen fik derfor påbud om at styrke rapporteringen.

Ifølge bekendtgørelsen for god skik for boligkredit skal sparekassen i forbindelse med bevilling sikre sig, at kunden lægger en passende udbetaling af købesummen. Sparekassens kunder havde en gennemsnitlig belåningsgrad (LTV) på 92,4 pct. En udbetaling på 5 pct. af købesummen er som udgangspunkt passende. Finanstilsynet vurderede, at der var risiko for, at en del af sparekassens boliglån ikke overholdt bekendtgørelsens krav om en passende udbetaling. Sparekassen fik derfor påbud om at lade intern eller ekstern revision gennemføre en stikprøveundersøgelse med henblik på at sikre, at sparekassen lever op til udbetalingskravet.

Senest opdateret 11-12-2018