Redegørelse om påtaler af fejl i Østervrå Andelskasses årsrapport for 2017

14-08-2018

Finanstilsynet har færdiggjort en regnskabskontrol af Østervrå Andelskasses årsrapport for 2017. Andelskassen har tidligere, jf. offentliggjort redegørelse af 18. maj 2018, modtaget påbud om at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2017. Samtidig påpegede Finanstilsynet, at flere af oplysningerne i årsrapporten var mangelfulde eller forkerte. Østervrå Andelskasse offentliggjorde den 13. juni 2018 supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2017. Denne indeholdt både de påbudte oplysninger og de oplysninger, som Finanstilsynet havde påpeget enten manglede eller var forkerte.

 

Sammenfatning

I relation til de oplysninger, som Finanstilsynet havde påpeget enten manglede eller var forkerte, har Finanstilsynet i forbindelse med færdiggørelse af regnskabskontrollen påtalt følgende overfor Østervrå Andelskasse i forhold til årsrapporten for 2017:

1. Ledelsesberetningens oplysninger om årets resultat og tilsynsdiamanten er mangelfulde.

Beretningen forholder sig ikke til, at årets resultat for 2017 afviger væsentligt fra det forventede resultat i halvårsrapporten for 2017.

Det er ikke muligt for regnskabsbruger at se en samlet præsentation af andelskassens nøgletal, der indgår i tilsynsdiamanten. Desuden oplyses Finanstilsynets grænseværdier heller ikke.

Beretningen indeholder ikke en beskrivelse af, at andelskassen overtrådte tilsynsdiamantens grænseværdi for store eksponeringer. Beretningen beskriver desuden ikke, hvordan andelskassens strategi forventes at påvirke grænseværdien for store eksponeringer fremover.

Oplysningerne om, at erhvervsudlånet ikke er påvirket af udlånskoncentration på enkelte brancher, er ikke korrekte, da andelskassen på balancedagen havde en stor eksponering mod landbrugssektoren.

2. Andelskassen mangler at give oplysninger om ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af hybrid kernekapital i egenkapitalen og om rettelse af en fejl om manglende indregning af en forpligtelse.

3. Andelskassens ændring i anvendt regnskabspraksis og fejlrettelse, jf. punkt 2 ovenfor, bliver ikke vist for hver post under egenkapitalen i egenkapitalopgørelsen.

4. Årsrapporten mangler følgende oplysninger om målingen af andelskassens domicilejendom:

- metoder og forudsætninger, som andelskassen har brugt ved fastsættelsen af dagsværdien af domicilejendommen

- hvorvidt eksterne eksperter har medvirket ved målingen

- værdiændringer indregnet direkte på egenkapitalen og over resultatopgørelsen.

5. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om, hvor meget indbetalt andelskapital og hybrid kernekapital, der er tegnet af medlemmer af andelskassens bestyrelse og direktion.

 

Læs hele afgørelsen.

 

Senest opdateret 14-08-2018