Politianmeldelse af Københavns Andelskasse for overtrædelse af hvidvaskloven

23-08-2018

Finanstilsynet har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Københavns Andelskasse.

 

Politianmeldelsen vedrører mulig overtrædelse af § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, nr. 1, litra b, § 11, stk. 1, nr. 3-4, § 11, stk. 2-3, § 14, stk. 1-2, § 15, stk. 1, § 17, stk. 1, § 19, stk. 1, nr. 1-4, § 25, stk. 1-2, og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i andelskassen. Finanstilsynet har på baggrund af materiale indkaldt i forbindelse med inspektionen samt andelskassens oplysninger på inspektionen vurderet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har konstateret, at andelskassens forretningsområder, herunder særligt betalingsformidling i form af udenlandske overførsler, tiltrækker forholdsvis mange kunder, som ikke i øvrigt har en naturlig tilknytning til andelskassen. Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering.   

Finanstilsynet har på baggrund af en stikprøvegennemgang af kunder konstateret, at andelskassen ikke har sikret et tilstrækkeligt kundekendskab til en del af kunderne, hvilket er et krav i henhold til hvidvaskloven. Det er ligeledes Finanstilsynets opfattelse, at flere af disse kunder skulle havde været underlagt en skærpet kundekendskabsprocedure, uden at dette er sket.

Derudover har Finanstilsynet på baggrund af en stikprøvegennemgang blandt andelskassens alarmer udløst af andelskassens overvågningssystem konstateret, at andelskassen ikke i tilstrækkeligt omfang har behandlet og undersøgt komplekse og usædvanlige transaktioner. Det manglende kendskab til kunderne gør det umiddelbart svært for andelskassen at afkræfte en mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering ved komplekse og usædvanlige transaktioner. Som følge af den manglende behandling og undersøgelse af transaktionerne har andelskassen heller ikke efterlevet hvidvasklovens krav om, at der skal ske omgående underretning til SØIK af mistænkelige transaktioner.

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at andelskassen var bekendt med, at der var usikkerhed om en række kundekendskabsoplysninger ved en række erhvervskunder, uden at andelskassen havde undersøgt forholdene yderligere. Finanstilsynet har på den baggrund vurderet, at andelskassen ikke har udført passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og/eller terrorfinansiering ved disse konkrete kundeforhold.

Det er på baggrund af ovennævnte forhold Finanstilsynets vurdering, at andelskassen ikke i tilstrækkelig omfang forebygger og begrænser risikoen for, at den kan blive anvendt til hvidvask og/eller terrorfinansiering.

 

Senest opdateret 23-08-2018