Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

22-09-2017

Finanstilsynet var i maj og juni 2017 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med privatkunder kombineret med et usædvanligt stort omfang af operationel leasing af primært biler til private og erhverv, samt investeringsforvaltning og -rådgivning, værdipapirhandel og relaterede serviceydelser.

 

Hertil kommer en kontrolleret nedbringelse af bankens afviklingsportefølje, der primært består af udlån til erhverv, landbrug og ejendomme. Ultimo 2016 udgjorde afviklingsporteføljen ca. 25 pct. af udlånenes balanceværdi mod ca. 33 pct. pr. 30. september 2015. Ud over dette administrerer banken en større afviklingsportefølje af pantebreve.

 

Bankens resultat er det seneste år forbedret væsentligt som følge af positive bidrag fra kursreguleringer og lavere nedskrivninger. Basisindtjeningen er fortsat lav, og driften skal forbedres væsentligt for at opnå en rentabilitet på niveau med andre større gruppe 3-pengeinstitutter.

 

Bankens udlån til større kunder vedrører primært finansiering af ejendomme og landbrug. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 10 ejendomsrelaterede engagementer og 10 landbrugsrelaterede engagementer udvalgt blandt lån større end 1 pct. af kapitalgrundlaget. Endvidere gennemgik Finanstilsynet 10 nye privatkundeengagementer. I alt svarede de gennemgåede udlån til knap 12 pct. af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger.

 

Finanstilsynet konstaterede, at kreditboniteten af bankens store ejendomsrelaterede og landbrugsrelaterede engagementer fortsat var dårlig, om end i svag bedring. De gennemgåede privatkundeengagementer udviste alle normal kreditrisiko.

 

Banken fik påbud om, at bestyrelsen skal gøre kravene i kreditpolitikken mere præcise og målbare, så den fastlægger den ønskede risikoprofil. Banken skal endvidere rapportere systematisk på afvigelser fra kreditpolitikkens hovedregler.

 

Banken solgte i 2014 en portefølje af pantebreve, men indgik samtidig optionsaftale med køber, der giver køber adgang til at tilbagelevere pantebreve, der kommer i restance. Banken har således fortsat den fulde kreditrisiko på pantebrevene, hvoraf en væsentlig del af porteføljen ultimo 2016 havde en Loan to Value (LTV), der oversteg 100.

 

Banken varetager administration og risikostyring af de pantebreve, som ikke er i restance. Banken har som udgangspunkt ikke økonomioplysninger og individuelle ejendomsvurderinger på disse pantebreve, og denne delportefølje er derfor forbundet med usikkerhed. Finanstilsynet gennemgik forretningsgange og procedurer for håndtering af disse pantebreve. Desuden gennemgik Finanstilsynet bankens nedskrivninger på pantebreve i restance, bankens ejendomsvurderingsfunktion samt bankens proces for reservation af kapital på området. Undersøgelsen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet.

 

Bankens leasingforretning har bidraget med en markant vækst i niveauet 25 pct. pr. år over de seneste to år, og operationel leasing udgør et væsentligt forretningsområde for bankkoncernen. Leasing udgjorde ultimo 2016 19 pct. af bankens samlede udlån. Til alle leasingaftaler er der knyttet et væsentligt element af restrisiko, hvorved forstås forskellen mellem købsprisen på leasingaktivet og nutidsværdien af leasingtagerens forpligtelse over for banken. Banken mindsker restrisikoen ved, at en tredjemand hæfter for en del af risikoen. Banken har dog selv efter dette en usædvanlig høj risikokoncentration knyttet til markedsudviklingen for brugte køretøjer. Banken må påregne, at solvensbehovet på området vil stige forholdsmæssigt mere end aktiviteten ved fortsatte udvidelser af forretningsområdet.

 

Finanstilsynet gennemgik også bankens metodegrundlag for beregning af solvensbehovet. Finanstilsynet konstaterede, at risiko på realkreditobligationer, ud over renterisiko, udgjorde bankens største risiko på markedsrisikoområdet. Banken fik påbud om at foretage en vurdering af, om kreditspændrisikoen er tilstrækkeligt afdækket i opgørelsen af solvensbehovet.

 

Bankens solvensbehov var fastsat til 12,5 pct. pr. ultimo 2016, mens bankkoncernens solvensbehov var fastsat til 12,4 pct. Bankens og bankkoncernens kapitalprocent var henholdsvis 19,3 og 18,1 pct. ultimo 2016.  

 

Det var Finanstilsynets vurdering, at niveauet for det individuelle solvensbehov samlet set var tilstrækkeligt til afdækning af bankens nuværende risici.

 

Banken har en kapitalmålsætning på 19,0 pct.

 

Finanstilsynet har vurderet banken i en stresstest. Kapitalfremskrivningen i et hårdt stress peger på, at banken selv med den aktuelle overdækning til kapitalmålsætningen potentielt risikerer kapitalmæssige udfordringer. Banken er atypisk ved at have relativt store afviklingsporteføljer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger, og som der efter almindelig praksis ikke korrigeres for i stresstesten.

 

Finanstilsynet vurderede med baggrund i stresstesten, de fortsatte risici i afviklingsporteføljerne, den fortsatte ekspansion af leasingforretningen, samt de regulatoriske tiltag, der er under indfasning, at banken ikke er stærkt kapitaliseret, og at der fremadrettet kan opstå behov for at banken genovervejer niveauet for kapitalmålsætningen.

 

Senest opdateret 22-09-2017