Redegørelse om inspektion i Sønderhå-Hørsted Sparekasse

27-03-2017

Finanstilsynet var i november 2016 på ordinær inspektion i Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Undersøgelsens omfang

Sparekassens væsentlige aktivitetsområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sønderhå-Hørsted Sparekasses forretningsmodel er traditionel. Den tilbyder enkle indlåns- og udlånsprodukter til kunderne, der er private og mindre erhvervsdrivende i Thy og på Mors, som sparekassen anser som værende sit primære geografiske forretningsområder. Omkring 32 pct. af kunderne er bosiddende uden for lokalområdet. De fleste af disse har dog eller har haft tilknytning til lokalområdet.

 

Fordelingen af udlån er henholdsvis 71 pct. til privatkunder og 29 pct. til erhvervskunder. Sparekassen største branche er landbrug med 13 pct. af de samlede udlån og garantier.

 

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 59 største udlån, svarende til alle udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Der blev i alt gennemgået udlån for cirka 163 mio. kr., svarende til cirka 60 pct. af sparekassens samlede udlån. Derudover blev samtlige udlån til bestyrelsen og direktionen gennemgået.

 

Finanstilsynet vurderede, at 8 ud af de 59 udlån havde en lavere bonitet, end sparekassen selv på forhånd havde vurderet. Finanstilsynet fandt ikke væsentlige mernedskrivninger. Sparekassens domicilejendom blev nedvurderet med godt ½ mio. kr.

 

Sparekassen modtog påbud om at sikre overholdelse af grænserne i sin forretningsmodel mht. andel af udlån uden for lokalområdet samt enkelte påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde samt rapportering til bestyrelsen på kreditområdet og overholdelse af grænser i kreditpolitikken.

 

Derudover modtog sparekassen påbud om at sikre klare retningslinjer for finansiering af vindmøller, ligesom sparekassen skal styrke sine procedurer for værdiansættelse af fast ejendom.

 

Sparekassen havde ultimo 2. kvartal 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,7 pct., mens solvensen var opgjort til 17,7 pct.

 

Finanstilsynet fandt på baggrund af undersøgelsen ikke anledning til at opgøre et højere solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 27-03-2017