Redegørelse om inspektion i Søby-Skader-Halling Sparekasse

17-03-2017

Finanstilsynet var i december 2016 på inspektion i Søby-Skader-Halling Sparekasse.

 

Indledning
Alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering
Søby-Skader-Halling Sparekasses forretningsmodel er at modtage indlån og yde udlån samt at investere i noterede værdipapirer. Sparekassens kunder er hovedsageligt privatkunder i Syddjurs Kommune og tilgrænsende kommuner samt i mindre grad lokale erhvervsdrivende. Sparekassen er ikke kraftigt eksponeret inden for særlige erhvervsbrancher.

Sparekassens udlån har generelt været faldende de senere år. Sparekassen har dog ultimo september 2016 realiseret en årlig udlånsvækst på 10,1 pct., hvilket er højt i forhold til sektoren generelt.

Sparekassen har en høj andel af kunder med svaghedstegn. Samtidig er basisindtjeningen forholdsvis lav. Basisindtjeningen var således ultimo september 2016 1,0 pct. af sparekassens udlån og garantier før nedskrivninger mod gennemsnitligt 1,6 pct. for tilsvarende institutter. Sparekassen indtjening modsvarer dermed ikke de risici, den løber.

Finanstilsynet gennemgik de 53 største udlån, svarende til alle udlån over 2 pct. af sparekassens kapitalgrundlag. Der blev i alt gennemgået udlån for 85 mio. kr., svarende til 65 pct. af den samlede udlånsmasse.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 7 af de gennemgåede udlån. Finanstilsynet konstaterede ikke yderligere OIV i nogen af de gennemgåede udlån, men fandt yderligere nedskrivninger for i alt 619.000 kr.

Der var endvidere svaghedstegn i 30 af de gennemgåede udlån, svarende til 65 pct. målt på volumen. Sparekassen har således en høj andel af kunder over 2 pct. af kapitalgrundlaget med svaghedstegn.

Sparekassens bevillingsprocedure og kreditstyring er i flere henseender ikke betryggende. Sparekassen modtog derfor et påbud om at styrke sin bevillingsprocedure og kreditstyring væsentligt samt et påbud om at sikre bedre retningslinjer for værdiansættelse af sikkerheder.

Sparekassen modtog endvidere enkelte påbud om forbedring af bestyrelsens samt compliance- og risikostyringsfunktionens arbejde samt et påbud om at sikre tilstrækkelig rapportering om likviditetsrisici til bestyrelsen.

Sparekassen havde ultimo juni 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 18,8 pct., svarende til sparekassens lovbestemte mindstekrav, mens den faktiske solvens var opgjort til 29 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække sparekassens risici.

 

Senest opdateret 17-03-2017