Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Liv og Pension A/S

23-06-2017

Finanstilsynet var i juni 2016 på inspektion i Alm. Brand Liv og Pension A/S.

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2016 på inspektion i Alm. Brand Liv og Pension A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, herunder varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person-princippet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af solvenskapitalkravet, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Alm. Brand Liv og Pension er med ca. 72.000 kunder et af de mindre livs- og pensionsforsikringsselskaber.

 

Selskabets forretningsmodel har fokus på traditionelle gennemsnitsrenteprodukter. Syge- og ulykkesforsikring tegnes i tilknytning til pensionsprodukterne. Hensættelserne udgjorde ultimo 2016 ca. 13,4 mia. kr.


Alm. Brand Liv og Pension anvender standardmodellen til beregning af solvenskapitalkravet efter Solvens II.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke havde afsat de nødvendige ressourcer til arbejdet i compliancefunktionen. Finanstilsynet påbød derfor selskabet at sikre de nødvendige ressourcer.

 

I forbindelse med overgangen til Solvens II-regelsættet havde selskabet ikke i tilstrækkelig grad sikret sig, at alle politiker, funktionsbeskrivelser og rapportering m.v. var opdaterede eller udarbejdede. Selskabet blev derfor påbudt at rette op på dette.

 

Selskabet blev endvidere påbudt at udarbejde dokumentation for indregning af et udskudt skatteaktiv (opgjort til 38 mio. kr. ultimo 2016) i opgørelsen af selskabets solvenskapitalkrav. Selskabet blev også påbudt at sikre kontrol af Solvens II-indberetningerne til Finanstilsynet.

 

På investeringsområdet konstaterede Finanstilsynet, at bestyrelsen har fastsat overordnede investeringsrammer for de samlede forvaltede midler i gennemsnitsrenteprodukterne. Finanstilsynet bad i den forbindelse bestyrelsen om at redegøre for, hvordan de overordnede investeringsrammer tager højde for, at de enkelte rentegrupper har forskellige risikoprofiler.

 

Finanstilsynet påbød endvidere selskabet at præcisere varighedsrammerne på investeringsområdet, herunder fastsætte en samlet varighedsramme for rentefølsomheden på selskabets syge- og ulykkesforsikringsprodukter. Ligeledes blev selskabet påbudt at fastsætte rammer for koncentrationsrisici på alle områder. Derudover blev selskabet påbudt at sikre, at bestyrelsens drøftelser på investeringsområdet afspejles i forhandlingsprotokollen.

 

På aktuarområdet fik selskabet påbud om at sikre dokumentation for, hvordan antagelserne om kundernes adfærd, f.eks. ophør af præmieindbetalinger, ved beregning af de forsikringsmæssige hensættelser løbende vurderes. Selskabet fik også påbud om, at den årlige vurdering, der foretages af forsikringstagernes forventede levetid, underbygges yderligere.

 

Endeligt blev selskabet påbudt at sikre, at bestyrelsens retningslinjer til direktionen tager højde for, hvordan tilstrækkeligheden af de registrerede aktiver løbende sikres i perioden mellem to opgørelsestidspunkter.

 

Alm. Brand Liv og Pensions solvenskapitalkrav udgjorde 137 mio. kr. ultimo 2016. Den tilgængelige basiskapital udgjorde på samme tidspunkt 1.113 mio. kr., svarende til en solvensdækning på 814 pct.

Senest opdateret 23-06-2017