Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

18-07-2017

Finanstilsynet var i november 2016 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nykredit Realkredit A/S (Nykredit).

 

Indledning

Undersøgelsen omfattede store eksponeringer, en kreditundersøgelse af eksponeringer med pant i kunders domicilejendomme og boligudlejnings-ejendomme, undersøgelse af værdiansættelser af domicilejendomme og boligudlejningsejendomme samt undersøgelse af likviditetsområdet. Til brug for kreditundersøgelsen af eksponeringer med pant i kunders domicilejendomme og undersøgelsen af værdiansættelser af domicilejendomme og boligudlejningsejendomme blev der udtaget stikprøver med simpel tilfældig udvælgelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Gennemgangen af instituttets store eksponeringer gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet skal påtale en overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 78, idet direktionen har bevilget en eksponering mod en virksomhed, hvor et af den finansielle virksomheds bestyrelsesmedlemmer samtidig er bestyrelsesmedlem i den pågældende virksomhed, uden at bestyrelsen har godkendt bevillingen. Nykredit havde selv konstateret fejlen.

Finanstilsynet fandt anledning til at ændre på ratings i 3 af de i alt 65 udtagne kreditsager af eksponeringer med pant i kunders domicilejendomme.

Gennemgangen af værdiansættelsen af de i alt 50 udtagne sager vedrørende værdiansættelser af domicilejendomme og boligudlejningsejendom-me gav endvidere anledning til nedsættelse af værdiansættelsen i 3 af sagerne. I én af de pågældende sager fandt Finanstilsynet behov for en lånenedbringelse.

Gennemgangen af likviditetsområdet gav ikke anledning til tilsynsreaktioner.

Finanstilsynet har ikke bemærkninger til det af instituttet opgjorte solvensbehov

 

Senest opdateret 18-07-2017