Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank A/S (afvikling af derivater)

06-07-2017

Finanstilsynet foretog i marts 2017 en temaundersøgelse i Danske Bank A/S om afvikling af afledte finansielle instrumenter (derivater), med særlig fokus på håndteringen af standardiserede derivater.

 

Indledning

I vurderingen af, om afviklingen håndteres betryggende vurderede Finanstilsynet blandt andet, om afviklingen foretages uafhængigt af disponerende enheder, og om der er en passende systemunderstøttelse af afviklingen. Herudover omfattede undersøgelsen de daglige processer for udveksling af sikkerheder i relation til handel med derivater, samt bankernes anvendelse af risikoreducerende teknikker for derivater, der handles bilateralt. Endelig omfattede undersøgelsen bankernes løbende opfølgning på indberetningen af handelsdetaljer om derivater til handelsregistre.

Undersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i fire udvalgte banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Danske Bank A/S’ organisering og systemunderstøttelse af afviklingen af standardiserede derivater er i overensstemmelse med lovgivningens krav på området. Finanstilsynet vurderer dog, at bankens rapportering om afviklingen til den dagligt ansvarlige for området skal udbygges, og banken fik påbud herom.

 

Senest opdateret 06-07-2017