Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

02-02-2017

Finanstilsynet gennemførte i september-oktober i 2016 en kreditundersøgelse i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Indledning

Finanstilsynet gennemgik kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området. Endvidere gennemgik Finanstilsynet i alt 25 udlån. Finanstilsynet gennemgik desuden bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningslinjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Danmarks Skibskredit yder lån til shippingbranchen mod pant i skibe og er som skibsfinansieringsinstitut på visse områder underlagt et særligt regelgrundlag. Instituttet adskiller sig fra andre kreditinstitutter ved at have få og store kunder og branchekoncentration på shipping. Herudover har instituttet som følge af udlån i USD og funding i DKK en valutakursrisiko, som trods afdækning har en vis betydning for størrelsen af instituttets solvens. Det skyldes, at balancen vil svinge i takt med ændring i dollarkursen, selvom kapitalgrundlaget som følge af afdækningen ikke påvirkes.

 

Instituttet har således en betydelig risikokoncentration både i relation til enkeltkunder og shippingbranchen. Instituttets udlån er dog fordelt over de enkelte segmenter inden for shippingbranchen i overensstemmelse med instituttets egne spredningsregler.

 

En række segmenter inden for shipping har gennem en årrække været udfordret blandt andet på grund af lave fragtrater. Instituttet følger udviklingen inden for de forskellige segmenter og overvåger kundernes kreditværdighed og udviklingen i værdien af instituttets panter tæt. Instituttet har generelt en hensigtsmæssig sikkerhedsdækning efter nedskrivninger. Det er vigtigt, at Danmarks Skibskredit fortsætter denne praksis, særligt henset til instituttets enstrengede forretningsmodel.

 

Finanstilsynet var generelt enigt i instituttets vurdering af kundernes bonitet, hvorfor undersøgelsen ikke gav anledning til at ændre kundernes rating. Gennemgangen af udlån gav heller ikke anledning til nye nedskrivninger.

 

Instituttet har færre svage kunder blandt de 10 største udlån end ved Finanstilsynets seneste kreditundersøgelse i 2013. Instituttet har dog fortsat en del kunder, som er udfordret.

 

Danmarks Skibskredit havde pr. 30. juni 2016 en solvensprocent på 18,8 og et solvensbehov inkl. kapitalbevaringsbuffer på 9,3 pct.

 

Finanstilsynets undersøgelse har ikke ført til ændringer af solvensbehovet.

 

Senest opdateret 02-02-2017