Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger til Østjydsk Bank A/S

21-12-2017

Afgørelse truffet af Finanstilsynet den 21. december 2017 med hjemmel i § 124, stk. 3, i lov om Finansiel virksomhed og § 225, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside den 21. december 2017.

Finanstilsynet har i perioden oktober – december 2017 været på inspektion i Østjydsk Bank A/S. Inspektionen har medført væsentlige mernedskrivninger på 131,6 mio. kr. og en samtidig forøgelse af bankens solvensbehov til 20,5 procent.

 

Banken overholder fortsat kravene om en solvens på minimum 8 pct., kernekapital på 6 pct. og egentlig kernekapital på 4,5 pct. Den 1. januar 2018 kan bankens statslige hybride kernekapital ikke længere medregnes i kapitalgrundlaget. Banken forventes fortsat at opfylde ovennævnte kapitalkrav. Banken har i hele 2017 været i brud med kapital-bevaringsbufferen.

 

Finanstilsynet skal i medfør af § 124, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed fastsætte et solvenskrav til Østjydsk Bank A/S på 20,5 procent. Bankens solvens på 14,6 procent er dermed lavere end det individuelle solvensbehov.

 

Banken pålægges derfor en række dispositionsbegrænsende påbud samt påbud om ikke at udbetale udbytte eller renter til bankens allerede udstedte kapitalgrundlagselementer, dvs. aktiekapital og supplerende kapital, i det omfang dette ikke medfører misligholdelse af låneaftaler.

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 21-12-2017