Redegørelse om inspektion i GrønlandsBANKEN A/S

05-09-2016

Finanstilsynet var i maj - juni 2016 på inspektion i GrønlandsBANKEN A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Indledning

På inspektionen blev bankens væsentligste områder gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.  

Sammenfatning og risikovurdering

Banken adskiller sig væsentligt fra danske pengeinstitutter på grund af den geografiske placering, som indebærer, at banken er særligt eksponeret mod udviklingen i Grønlands økonomi, herunder særligt udviklingen i det grønlandske fiskeri.

 

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionelle ind- og udlånsprodukter, primært til kunder i Grønland. Udlånet er fordelt med 45,8 pct. til privatkunder (mod gennemsnitligt 54,2 pct. i gruppe 3-institutter) og 54,2 til erhvervskunder (mod gennemsnitligt 45,8 pct. i gruppe 3-institutter). Banken er den dominerende på markedet for privatkunderne og de små og mellemstore virksomheder i Grønland. Banken har ikke filialer uden for Grønland.

 

Ved undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet bankens 53 største udlån, 253 udlån udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bestyrelse og direktion. I alt gennemgik Finanstilsynet knap 60 pct. af bankens samlede udlånsmasse.

 

Gennemgangen af bankens eksponeringer viste, at bankens store kunder bonitetsmæssigt ligger over gennemsnittet for sammenlignelige danske pengeinstitutter.

 

Banken fik enkelte påbud til de administrative rutiner, herunder om, at banken skal sikre en korrekt opgørelse af sine eksponeringer, samt at banken skal sikre, at der sker tilstrækkelig dokumentation af de udførte kontroller på kreditområdet.

 

På likviditetsområdet fik banken påbud om at sikre, at der er sammenhæng mellem likviditetspolitik og bestyrelsens instruks til direktionen, herunder at LCR er en integreret del af bankens arbejde og risikostyring på likviditetsområdet.

 

Banken forventes udpeget til systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) for Grønland inden for nær fremtid. Banken vil som et systemisk vigtigt finansielt institut skulle opfylde et større kapitalkrav end det nugældende, ligesom der stilles forøgede krav til processen for opgørelse af likviditeten og forøgede krav til udfærdigelse af genopretningsplanerne.

Det kunne konstateres, at banken er afhængig af nøglepersoner.  

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen opgjort solvensbehovet ultimo marts 2016 til 10,4 pct. Bankens egen opgørelse var 10,1 pct. Den faktiske solvens ultimo marts 2016 er opgjort til 19,8 pct.

 

 

 

Senest opdateret 05-09-2016