Afgørelse om overgang fra ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt til markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg (SISA)

03-10-2016

Afgørelse

Finanstilsynet finder ikke, at Arbejdstagernes Pensionskasse i Grønland vil handle i strid med § 3 i bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 for Grønland om god skik for finansielle virksomheder, hvis pensionskassen beslutter, at medlemmer med et ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt uden individuelt omvalg overgår til et markedsrentebaseret livscyklusprodukt med individuel udjævningsmekanisme både i forhold til den allerede eksisterende opsparing og de fremtidige bidrag.

Finanstilsynet vurderer, at beslutningen er sagligt begrundet ud fra hensynet til medlemmerne, og at ingen grupper af medlemmer forventeligt vil blive stillet økonomisk ringere ved ændringen.

Finanstilsynet har med afgørelsen ikke taget stilling til de civilretlige konsekvenser i forholdet mellem pensionskassen og de enkelte medlemmer i forbindelse med ændringen til et markedsrenteprodukt. Den endelige afgørelse med hensyn til, om pensionskassen uden individuel accept fra det enkelte medlem kan ændre medlemmernes pensionsprodukt fra et ugaranteret gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt, henhører under domstolene.

Sagsfremstilling

Arbejdstagernes Pensionskasse i Grønland (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat, herefter benævnt SISA) vil modernisere pensionskassens produkt. Moderniseringen skal sikre, at alle medlemmerne får et produkt, hvor der kan føres en hensigtsmæssig investeringspolitik, som tager hensyn til alderssammensætningen i pensionskassen. Med produktmoderniseringen indføres samtidig en ny og moderne it-platform, der er med til at fremtidssikre produktet.

SISA administrerer ordninger, som udspringer af ansættelsesforhold, som er reguleret af overenskomster indgået med overenskomstparterne. SISA’s bestyrelse har på denne baggrund besluttet at rette henvendelse til overenskomstparterne, dvs. Naalakkersuisut, Grønlands Erhverv, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), med et ønske om, at den eksisterende pensionsordning ændres således, at alle indbetalinger fremover skal ske til et markedsrenteprodukt med livscyklusinvesteringsstrategi og med en individuel udjævningsmekanisme i udbetalingsfasen.

 

SISA har over for Finanstilsynet oplyst, at bestyrelsen har formel kompetence til at træffe beslutning om pensionsvilkårene, på betingelse af, at de herefter kan godkendes af de ovenfor nævnte kollektive overenskomstparter.

 

SISA ønsker i den forbindelse, at alle medlemmer uden individuelt omvalg får overført allerede eksisterende opsparing til det nye produkt.    

 

SISA har ønsket Finanstilsynets vurdering af, om det ligger inden for rammerne af de gældende god skik-regler, at SISA undlader at tilbyde medlemmerne et individuelt omvalg, og i stedet lader bestyrelsen og overenskomstparterne beslutte, at alle medlemmer kollektivt overgår til et markedsrenteprodukt. Beslutningen vil samtidig indebære, at medlemmerne modtager en forholdsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale.

 

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 03-10-2016