Redegørelse om inspektion i Nordjyske Bank A/S

03-11-2016

Finanstilsynet var i maj-juni 2016 på inspektion i Nordjyske Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken er et resultat af fusionen mellem Nordjyske Bank A/S og Nørresundby Bank A/S i 2015. Banken er omtrent fordoblet i størrelse målt på balance og er nu et gruppe 2 institut. Det stiller øgede styringsmæssige krav.

 

Banken har i udgangspunktet en traditionel forretningsmodel, som består i at tilbyde finansielle produkter og ydelser i Nordjylland, der er bankens primære markedsområde. Banken finansierer enkelte større landbrug i udlandet og er dog også aktiv inden for projektfinansiering. Udlån og garantier til landbrug og fiskeri udgør 16,6 pct. af de samlede udlån og garantier. Til sammenligning er gennemsnittet for gruppe 2 institutter på 11,1 pct.

 

Bankens aktiviteter inden for projektfinansiering kræver særlig styring og overvågning. Banken fik påbud om i sin forretningsmodel at forholde sig til, hvor stor en eksponering, der ønskes inden for projektfinansiering. Banken fik endvidere påbud om i sin kreditpolitik at forholde sig nærmere til afgrænsningen af risici inden for projektfinansiering.

 

Banken fraviger i en del tilfælde sin kreditpolitik, herunder også vedrørende projektfinansiering. Banken fik påbud om at sikre, at bestyrelsen modtager en samlet rapportering på omfanget af fravigelserne.

 

Endelig fik banken påbud om at forholde sig til, hvilke risici den vil påtage sig i forhold til udlånsvækst og store eksponeringer, og at fastsætte konkrete grænser i overensstemmelse med bankens reelle risikoprofil.

 

Banken havde ikke foretaget tilstrækkelige kontrol- og overvågningsopgaver. Blandt andet var der ikke foretaget en fyldestgørende kontrol af, om bankens risikoklassifikation var korrekt, bankens risikostyringsfunktion havde ikke testet, om risikoklassifikationen var korrekt og compliancefunktionen havde ikke påpeget den manglende test. Finanstilsynets gennemgang viste blandt andet, at der var fejl i risikoklassifikationen. Banken fik påbud om at udføre de manglende kontroller og om at sikre, at den risikoansvarlige og den complianceansvarlige udfører deres opgaver i tilstrækkeligt omfang. Finanstilsynet noterede, at banken for nyligt har tilført compliance- og risikostyringsfunktionerne flere ressourcer.

 

På kreditområdet fik banken påbud om at forbedre sine procedurer og metoder for værdiansættelse af belånte ejendomme, herunder f.eks. ved en systematisk og mere præcis og detaljeret anvendelse af ejendomsskemaer og inddragelse heraf i regnskabsanalyserne. Banken fik endvidere påbud om at forbedre sine regnskabsanalyser, så der følges op på identificerede risici og systematisk foretages regnskabsanalyser på koncernniveau. Banken fik desuden påbud om i højere grad at tage højde for betalingsevne konkret og individuelt hos kunderne i nedskrivningsberegninger.

 

På de øvrige områder fik banken påbud vedrørende manglende anvendelse af forhandlingsprotokollen på elektroniske bestyrelsesmøder og at banken skal sikre at bevillinger, der behandles på elektroniske bestyrelsesmøder er egnet hertil. Endvidere fik banken påbud om at styrke likviditetsovervågningen, så likviditetskrav sikres overholdt på daglig basis, og om mere fyldestgørende opsamling, registrering og rapportering af operationelle hændelser.

 

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 39 største udlån, samt 322 udlån udtaget ved stikprøver. Herudover blev bankens udlån til direktionen og bestyrelsen gennemgået. Finanstilsynet har gennemgået udlån svarende til 27 pct. af bankens eksponeringer. Finanstilsynet konkluderede, at der er bedre bonitet blandt de største eksponeringer i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Finanstilsynets gennemgang af udlån gav ikke anledning til mernedskrivninger i forhold til bankens nedskrivninger pr. 31. marts 2016.

 

Finanstilsynet gennemgik bankens opgørelse af solvensbehovet. Banken har pr. 30. juni 2016 opgjort solvensbehovet til 10,4 pct. Finanstilsynet vurderer, at det opgjorte solvensbehov tager højde for bankens risici.

Senest opdateret 03-11-2016