Redegørelse om inspektion i Dansk Fartøjsforsikring A/S

16-11-2016

Finanstilsynet var i december 2015 på inspektion i Dansk Fartøjsforsikring A/S. På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, hensættelser, reassurance, outsourcing, investeringer, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Fartøjsforsikring A/S udbyder kasko- og ansvarsforsikringer til fiskefartøjer, erhvervsfartøjer og lystfartøjer. Der udbydes desuden retshjælpsforsikring og ulykkesforsikring til lystfartøjer.

 

Selskabet har ikke siden 2010 haft et positivt resultat efter skat. Blandt andet på denne baggrund vurderede Finanstilsynet i forbindelse med inspektionen, at selskabets forretningsmodel er uholdbar, og påbød derfor selskabet at udarbejde en handlingsplan for, hvordan selskabet vil undgå at komme i konflikt med minimumskapitalkravet. Påbuddet blev offentliggjort særskilt den 10. maj 2016. Selskabet har efterfølgende indsendt en handlingsplan, som Finanstilsynet har gennemgået, og som vurderes at opfylde påbuddet.

 

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets outsourcede aktiviteter og fandt, at selskabet ikke overholdt reglerne for outsourcing i forbindelse med outsourcingen af finansbogføringen. Selskabet modtog derfor et påbud om at overholde reglerne.

 

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser. Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige.

 

Inspektionen gav ikke anledning til bemærkninger til strukturen i selskabets genforsikringsprogram. Finanstilsynet konkluderede på baggrund af en gennemgang af genforsikringsprogrammet, at afdækningen af store risici er tilstrækkelig.

 

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer for investeringsområdet og fandt, at investeringspolitikken indeholder et risikomål, som ikke kan genfindes i rapporteringen. Selskabet blev derfor påbudt at definere og rapportere på risikomål for den samlede investeringsportefølje. Finanstilsynet fandt ligeledes, at selskabet ikke har defineret noget benchmark til vurdering af investeringsafkastet, hvorfor selskabet blev påbudt at angive benchmark for den samlede investeringsportefølje.

 

Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke havde fastsat et begrundet skøn for en øvre grænse for, hvor meget de registrerede aktiver må overstige de samlede forsikringsmæssige hensættelser. Selskabet modtog derfor et påbud om, at bestyrelsen fastsætter en sådan øvre grænse.

 

Dansk Fartøjsforsikring havde ultimo 3. kvartal 2016 en solvensdækning på 117 pct. i forhold til minimumskapitalkravet.

Senest opdateret 16-11-2016