Indregning af bunden fondsreserve samt afslag på dispensation i henhold til artikel 84, stk. 5, i CRR

01-11-2016

I forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelse af erhvervelse af kvalificerede ejerandele i Danmarks Skibskredit A/S har Finanstilsynet truffet afgørelse om indregning af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S i solvensopgørelsen for den kommende koncern. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Afgørelse

 

Finanstilsynet vurderer, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S kan indregnes med et beløb svarende til den bundne fondsreserves forholdsmæssige andel af kapitalkravet i Danmarks skibskredit A/S i medfør af en analog anvendelse af artikel 84, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR).

 

Finanstilsynet finder ikke, at betingelserne for at give dispensation til at medregne en større andel af egenkapitalen i Danmarks Skibskredit A/S i opgørelsen af koncernsolvensen i henhold til artikel 84, stk. 5, i CRR er opfyldt.

 

Sagsfremstilling

 

Danmarks Skibskreditfond blev i 2005 omdannet til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S, og i den forbindelse blev en del af egenkapitalen (8,3 mia. kr.) i Danmarks Skibskreditfond indkapslet som bunden fondsreserve i det fortsættende aktieselskab Danmarks Skibskredit A/S.

 

Finanstilsynet modtog den 30. september 2016 med henvisning til tidligere indsendt materiale en ansøgning om godkendelse af erhvervelse af kvalificerede ejerandele i Danmarks Skibskredit fra PKA, PFA og Axcel gennem et fællesejet holdingselskab.

 

Finanstilsynet skal i den forbindelse tage hensyn til erhververens (herunder holdingselskabets) finansielle soliditet. Ved købet opstår en koncern, og holdingselskabet bliver et finansielt holdingselskab. Koncernens solvens skal derfor opgøres på konsolideret niveau. Finanstilsynet har i den forbindelse tage stilling til, om - og i hvilket omfang - den bundne fondsreserve i Danmarks skibskredit A/S kan indregnes ved opgørelse af koncernens solvens.

 

  

 

Hele afgørelsen kan læses her.

  

Senest opdateret 01-11-2016