Godkendelse af erhvervelse af A-aktierne i Danmarks Skibskredit A/S – lov om finansiel virksomhed

01-11-2016

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Afgørelse:

 

Finanstilsynet har i henhold til § 61 i lov om finansiel virksomhed godkendt et konsortiums erhvervelse af direkte og indirekte kvalificerede ejerandele i Danmark Skibskredit A/S. Konsortiet består af selskaber repræsenteret af PKA, PFA og Axcel. Konsortiet påtænker at erhverve op til 90 pct. af aktierne i Danmarks Skibskredit A/S gennem et fællesejet holdingselskab (herefter HoldCo).

 

Sagsfremstilling

 

Finanstilsynet lægger som begrundelse for godkendelsen vægt på følgende forhold:

 

  • Konsortiets tilkendegivelse af, at det er konsortiets forventning at forsætte driften af Danmarks Skibskredit A/S inden for rammerne af den nuværende forretningsmodel. Specifikt vil konsortiet fastholde de nuværende kernepolitikker for kredit-, kapital-, og likviditetsområdet. Endvidere nævner Konsortiet, at det ikke er Konsortiets hensigt at skabe afkast af investeringen i Danmarks Skibskredit A/S gennem øget risikotagning.

  • At Konsortiet vil indsætte en kvalificeret bestyrelse, og at bestyrelsen samlet set lever op til kravene til bestyrelser i finansielle virksomheder. I den forbindelse lægger Finanstilsynet vægt på Konsortiets tilsagn om, at bestyrelsen i Danmarks Skibskredit A/S - foruden de nævnte kandidater - suppleres med ét til flere medlemmer med indgående viden om shippingmarkedet.

  • At HoldCo ikke har andre aktiviteter end ejerskab af Danmarks Skibskredit A/S med den foreslåede kapitalisering.

  • At HoldCo likviditetsmæssigt og kapitalmæssigt er tilstrækkelig robust, herunder at Tier II-kapitalen har vilkår, der giver HoldCo mulighed for at undlade at betale renter ved manglende overholdelse af kapitalkrav og giver en konverteringsadgang. Det fremgår af shareholders agreement samt vilkårene for Tier II-kapitalen, at Konsortiet har til hensigt at refinansiere Tier-II kapitalen med kapital med lignende vilkår dog forudsat, at sådanne vilkår er hensigtsmæssige under hensyn til markedsforholdene på tidspunktet for refinansieringen.

  • At aktionæroverenskomsten, der indgås mellem Konsortiets deltagere, gør det muligt for én af deltagerne alene at foretage en kapitaludvidelse ved manglende overholdelse af kapitalkrav.  

  • At det fremgår af Shareholders Agreement, at det alene kræver simpel majoritet blandt parterne at gennemføre en kapitalforhøjelse, hvis Danmarks Skibskredit kommer i en genopretningssituation.

     

 

Hele afgørelsen kan læses her.

 

Senest opdateret 01-11-2016