Redegørelse om inspektion i Basisbank

08-03-2016

 

Indledning

Finanstilsynet indledte i maj 2015 en inspektion i Basisbank A/S. Afledt af inspektionen modtog i henhold til afgørelse af 18. november 2015 et solvenskrav, som banken i kraft af en kapitaltilførsel opfyldte den 4. december 2015.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på ledelses- og kreditområdet, revisionens arbejde samt bankens økonomi og solvens. Undersøgelsen var i et vist omfang en opfølgning på den seneste undersøgelse primo 2014.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har befundet sig i genopretning siden februar 2013. Banken har over de seneste år gradvist ændret sin forretningsmodel, så den nu primært er en forbrugslånsbank. Banken har dog fortsat en mindre privat- og erhvervskundeportefølje, der er under afvikling. Bankens risici knytter sig fremover derfor primært til risiciene ved ydelse af forbrugslån, og kun i mindre omfang til risiciene ved den tilbageværende erhvervsportefølje.

Finanstilsynet gennemgik ved undersøgelsen bankens 38 største udlån, primært til erhvervskunder, samt et mindre antal privatkundeudlån fra bankens observations-, nedskrivnings- og overtrækslister. Herudover gennemgik Finanstilsynet 210 udlån udtrukket som stikprøve blandt bankens forbrugslån og 90 udlån fra bankens svenske datterselskab Selene Finans AB. Gennemgangen omfattede i alt ca. 20 pct. af bankens udlånsmasse ultimo marts 2015.

Undersøgelsen viste, at mernedskrivningsbehovet, specielt på forbrugslånsporteføljerne, var af en sådan størrelse, at bankens kapital var tabt.

Årsagerne hertil var, at bankens forventninger til låntagernes betalingsevne og betalingsvilje var for optimistiske, og at banken anvendte en forkert opgjort tilbagediskonteringsrente. Bankens konstatering af objektiv indikation på værdiforringelse (OIV) på forbrugslån var heller ikke rettidig.  

Finanstilsynet påbød som følge heraf den 18. november 2015 banken at foretage mernedskrivninger på i alt 224,5 mio. kr. og stillede samtidig et kapitalkrav til banken. Banken fik den 4. december 2015 en kapitaltilførsel på 360 mio. kr. som gjorde, at banken herefter opfyldte kapitalkravet og dermed var ude af genopretning.

Orienteringen af bestyrelsen om udviklingen i risiciene  på forbrugslåns-området for så vidt angår udviklingen i den portefølje, der var i OIV var ikke tilstrækkelig. Dokumentationsnotater vedrørende opbygning og validering af de anvendte interne kreditmodeller indeholdt ikke regnskabsmæssige konsekvensberegninger af de ændringer af LGD-modellen, der er foretaget over tiden.  Rapporteringen mangler således væsentlige elementer, der kunne danne grundlag for ledelsens beslutninger.

På den baggrund fik banken flere påbud på ledelses- og kreditområdet. Banken fik ligeledes påbud i forhold til rettidig konstatering af objektiv indikation af værdiforringelse (OIV).

Banken har ultimo 2015 opgjort sit solvensbehov til 12,3 pct. Finanstilsynet skønner, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici. Bankens faktiske solvens ultimo 2015 er opgjort til 17,3 pct.

 

Senest opdateret 08-03-2016