Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (likviditetsområdet)

13-05-2016

 

Indledning

Finanstilsynet gennemførte i december 2015 en inspektion i Danske Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens likviditetsrisikostyring samt ansvarsfordelingen imellem bankens disponerende enheder og kontrollerende enheder på likviditetsområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen ansvars- og opgavefordelingen mellem de relevante organisatoriske enheder på likviditetsområdet, herunder særligt den risikoansvarlige enheds rolle og ansvar.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens risikostyring på likviditetsområdet generelt lever op til reglerne, men har mangler på to områder, som banken har fået påbud om at forbedre.

 

Banken har ikke en tilstrækkelig intern overvågning og rapportering af intradag likviditetsrisici. Ved intradag likviditetsrisiko forstås risikoen for, at banken ikke vil kunne imødekomme sine betalingsforpligtelser rettidigt i løbet af dagen. Banken bør sikre, at dette risikoområde prioriteres og afdækkes ved løbende at overvåge og kontrollere intradag likviditeten. Banken har været for længe om at få prioriteret området.

 

Endvidere udfører banken ikke tilstrækkelig kontrol af opgørelsen af grænser på likviditetsområdet fastsat af bestyrelsen. Banken bør derfor sikre, at der foretages en tilstrækkelig kontrol af opgørelsen af bankens likviditetsnøgletal således at det er sikret, at likviditetsrapporteringen i banken er korrekt.

 

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2015 til 10,7 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2015 var 21,0 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 13-05-2016