Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse

25-05-2016

Finanstilsynet var i december 2015 og januar 2016 på inspektion i Københavns Andelskasse. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor ledelsens arbejde, kreditområdet samt en række øvrige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Københavns Andelskasses forretningsmodel har traditionelt været baseret på udlån til privatkunders køb af andelsboliger samt øvrige udlån til privatkunder. Andelskassen er imidlertid påbegyndt en hurtig omlægning af forretningsmodellen, så den nu i langt højere grad også omfatter forbrugslån, investeringskreditter, handel med unoterede værdipapirer og andre investeringsaktiviteter samt samarbejder med fintech-virksomheder.

Finanstilsynet fandt flere væsentlige mangler ved ledelsens arbejde. Således var grundlaget for flere af ledelsens beslutninger og bevilgede udlån mangelfuldt, da der i vidt omfang ikke var foretaget tilstrækkelige analyser af risiciene eller vurderinger af juridiske konsekvenser. Andelskassen manglede derfor overblik over risiciene i flere store udlån og havde begået flere alvorlige overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Ledelsen har derfor udvist manglende omhu og udøvet uforsvarlig kreditgivning. Bestyrelsen har desuden behandlet emner med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og andre, som på grund af interessekonflikter og inhabilitet ikke burde have været til stede.

Andelskassen har i vidt omfang benyttet sig af eksterne konsulenter ved bestyrelsesmøder, uden at deres roller har været nærmere beskrevet eller afgrænset. Derved er der en ikke uvæsentlig risiko for, at der er sket videregivelse af fortrolige oplysninger, som ikke lovligt kan videregives. 

Finanstilsynet fandt herudover rapporteringen til bestyrelsen på kreditområdet og markedsrisikoområdet mangelfuld.

Andelskassen modtog derfor flere alvorlige påbud om at rette op på disse forhold samt et påbud om at sikre, at andelskassens ledelse opnår den fornødne viden til at kunne sikre en forsvarlig drift af andelskassen.

Andelskassen modtog herudover flere påbud om oprettelse og tilretning af skriftlige retningslinjer på kreditområdet, markedsrisikoområdet og likviditetsområdet.

Der var i flere tilfælde tale om gentagelse af påbud, hvor andelskassens konkrete opfølgning på tidligere påbud viste sig utilstrækkelig.

Endelig modtog andelskassen en risikooplysning om en væsentligt eksponering mod en illikvid aktie, som ligger til sikkerhed for en række dårlige kunder, idet risikoen ved selskabets virksomhed giver stor usikkerhed om værdien af aktien, hvilket kan medføre yderligere tab på kunderne.  

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 61 udvalgte udlån. Der blev i alt gennemgået udlån for 122 mio. kr., svarende til 42 pct. af den samlede udlånsmasse.

Finanstilsynet fandt grundlag for yderligere nedskrivninger for i alt 642.000 kr.

Andelskassen har ultimo september 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,9 pct., mens solvensprocenten er opgjort til 18,5 pct. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen ikke fundet anledning til at fastsætte et højere solvenskrav.

 

Senest opdateret 25-05-2016