Redegørelse om inspektion i Lollands Bank

10-06-2016

Finanstilsynet var i februar/marts 2016 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i marts 2015, og gennemgangen omfattede ledelsens arbejde, kreditområdet samt en række øvrige områder ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 302 udvalgte udlån. Der blev i alt gennemgået udlån for 881 mio. kr., svarende til 33 pct. af den samlede udlånsmasse.

Selvom Finanstilsynet kunne konstatere begyndende tegn på forbedring af kvaliteten i de gennemgåede udlån, har banken stadig mange svage kunder og kunder med objektive indikationer for værdiforringelse. Finanstilsynet fandt grundlag for yderligere nedskrivninger for i alt 180.000 kr.

Banken havde styrket kontrol- og styringsmiljøet siden sidste undersøgelse. Banken modtog dog et påbud om at sikre bedre dokumentation for nedskrivningerne i sine udlån og at tilrette forretningsgangen herfor samt et påbud om at sikre bedre kundebeskrivelser i udlånene.

Banken havde i 2015 et overskud på ca. 30 mio. kr., hvilket har bidraget til at styrke bankens kapitalgrundlag og solvensoverdækning.

Banken havde ultimo december 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,2 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 15,1 pct. Finanstilsynet vurderede dog på baggrund af undersøgelsen, at det opgjorte solvensbehov ikke var tilstrækkeligt. Banken har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 10,8 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at dække bankens risici.

 

Senest opdateret 10-06-2016