Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Sydbank A/S (styring af renterisiko med fokus på afdækningsforretninger)

13-07-2016

 

Indledning 

Finanstilsynet har i marts 2016 foretaget en temaundersøgelse i Sydbank A/S om bankens styring af renterisiko med fokus på afdækningsforretninger på markedsrisikoområdet. Undersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i fire udvalgte banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har ved temaundersøgelsen vurderet styringen af renterisiko i handelsbeholdningen, dels fra ledelsens side og dels fra de disponerende enheders side. Dette har omfattet bankens anvendelse af risikoafdækningsforretninger foretaget af medarbejderne og deres lederes indsigt heri. Desuden har tilsynet undersøgt, om banken har væsentlige renterisici, som ikke håndteres betryggende. Endelig er det undersøgt, hvorvidt der er væsentlige informationstab eller -gab fra det risikobillede, som de disponerende medarbejdere opererer med, til det risikobillede, som bestyrelsen og direktionen modtager via rapporteringen.

 

Baggrunden for temaundersøgelsen er, at renterisiko udgør den største risiko i bankernes handelsbeholdning, hvorfor styringen heraf er central for bankens risikohåndtering i denne henseende.

 

Forretningsområderne på markedsrisikoområdet omfatter handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter såvel på kundernes vegne som på bankens egne vegne.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at Sydbank A/S’ styring af renterisiko i bankens handelsbeholdning i al væsentlighed er i overensstemmelse med lovgivningens krav på området.

 

En væsentlig risiko, der er knyttet an til obligationsbeholdninger generelt, er kreditrisikoen på obligationsudstederne. Finanstilsynet vurderer – i lighed med banken selv – at denne risiko har en væsentlig størrelse for banken, og tilsynet har noteret sig, at bankens ledelse i forvejen har stor bevågenhed på risikoen, som indgår som delelement i en overordnet ramme for disponering.

 

Finanstilsynet vurderer dog, at der kommer yderligere bevågenhed på risikoen i hele organisationen, hvis der fastsættes en særskilt ramme på denne risiko, ligesom det er tilfældet på bankens øvrige væsentlige risici, og banken har derfor fået påbud herom.

 

Senest opdateret 13-07-2016