Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S (styring af renterisiko med fokus på afdækningsforretninger)

13-07-2016

 

Indledning 

Finanstilsynet har i marts 2016 foretaget en temaundersøgelse i Jyske Bank A/S om bankens styring af renterisiko med fokus på afdækningsforretninger på markedsrisikoområdet. Undersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i fire udvalgte banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har ved den temaundersøgelse vurderet styringen af renterisiko i handelsbeholdningen, dels fra ledelsens side og dels fra de disponerende enheders side. Dette har omfattet bankens anvendelse af risikoafdækningsforretninger foretaget af medarbejderne og deres lederes indsigt heri. Desuden har tilsynet undersøgt, om banken har væsentlige renterisici, som ikke håndteres betryggende. Endelig er det undersøgt, hvorvidt der er væsentlige informationstab eller -gab fra det risikobillede, som de disponerende medarbejdere opererer med, til det risikobillede, som bestyrelsen og direktionen modtager via rapporteringen.

 

Baggrunden for temaundersøgelsen er, at renterisiko udgør den største risiko i bankernes handelsbeholdning, hvorfor styringen heraf er central for bankens risikohåndtering i denne henseende.

 

Forretningsområderne på markedsrisikoområdet omfatter handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter såvel på kundernes vegne som på bankens egne vegne.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at Jyske Bank A/S’ styring af renterisiko i bankens handelsbeholdning i al væsentlighed er i overensstemmelse med lovgivningens krav på området. Finanstilsynet vurderer dog, at der er en risiko for, at bankens egne rammer overskrides i løbet af dagen, og banken har derfor fået et påbud om at indføre yderligere foranstaltninger for at sikre et kontinuert opdateret risikobillede, således at denne risiko mindskes.

 

Senest opdateret 13-07-2016