Redegørelse om inspektion i HP Fondsmæglerselskab A/S

05-07-2016

Finanstilsynet var i juni 2016 på inspektion i HP Fondsmæglerselskab A/S.

Indledning
Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet fokus på selskabets handel for egen regning inkl. handel med kunder, compliance, opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag samt solvensbehov. 

Sammenfatning og risikovurdering
Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje. Selskabets kunder består af afdelinger i investeringsforeninger og kapitalforeninger samt individuelle investorer, der kan kategoriseres som godkendte modparter. Derudover har selskabet en række kunder, herunder detailkunder, som det modtager og formidler ordrer vedrørende egne investerings- og kapitalforeninger på vegne af. I den forbindelse yder selskabet i visse tilfælde investeringsrådgivning. Selskabet har desuden tilladelse til handel for egen regning og tager positioner på egenbogen samt i forbindelse med handel med kunder.

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med inspektionen, at selskabet ikke har en egentlig politik vedrørende interessekonflikter, der beskriver, hvorledes interessekonflikter identificeres og håndteres. Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal udarbejde en interessekonfliktspolitik.

 

Derudover kunne Finanstilsynet konstatere, at selskabets opgørelse af det individuelle solvensbehov ikke tager afsæt i selskabets reelle risici, men at der i stedet afsættes beløb uden dokumentation. Specifikt i relation til renterisici er det Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke har afsat tilstrækkelig kapital.

 

Finanstilsynet konstaterede ydermere, at bestyrelsen ønsker, at selskabet skal have en lav markedsrisiko, men tager ikke eksplicit stilling til selskabets markedsrisikoniveau i markedsrisikopolitikken. Politikken afspejler derfor ikke bestyrelsens ønsker om en lav markedsrisiko.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at manglerne i selskabets markedsrisikopolitik og opgørelse af solvensbehov kan medføre, at selskabet påtager sig uønskede risici. Det skal bemærkes, at selskabet faktiske markedsrisici p.t vurderes at være lave grundet lav udnyttelse af grænser på markedsrisikoområdet.

 

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal opdatere markedsrisikopolitikken, så den beskriver de risici, selskabet ønsker at påtage sig.

Finanstilsynet gav desuden påbud om, at selskabet ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov dokumenterer den afsatte kapital til de enkelte risici samt afsætter mere kapital til dækning af renterisiko.

Selskabets solvensbehov pr. 31. marts 2016 var på 8,55 pct., mens den faktiske solvens var 20,33 pct. pr. 31. marts 2016

Senest opdateret 05-07-2016