Redegørelse om påbud og påtale til Nykredit Bank (ændring af intern model)

10-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har givet Nykredit Bank A/S en påtale og et påbud i forbindelse med bankens ændring i juni 2015 af den interne model (Value-at-Risk) til opgørelse af kapitalkrav for markedsrisiko. Ændringen skete uden Finanstilsynets forudgående godkendelse.

Sammenfatning

Nykredit Bank foretog i juni 2015 en ændring i bankens interne model (Value-at-Risk, VaR) til opgørelse af kapitalkrav for markedsrisiko for at tage højde for utilstrækkeligheder i modellen som følge af de lave renteniveauer, herunder negative renter. Banken havde desuden i en periode fra marts til juni 2015 foretaget justeringer i datagrundlaget i modellen, som gav anledning til et lavere kapitalgrundlag, for at kompensere for de nævnte utilstrækkeligheder i VaR-modellen. Modelændringen indebar et fald i bankens risikovægtede poster på DKK 308 mio. svarende til et samlet fald på cirka 5 pct. i total Value-at-Risk (VaR). I forhold til bankens solvensprocent udgjorde ændringen en stigning på cirka 0,1 procentpoint pr. ultimo juni 2015.

Banken har tilladelse til at anvende VaR-modellen til kapitaldækningsformål. Hvis der foretages væsentlige ændringer i den metode, banken har fået godkendt, kræver det forudgående godkendelse fra Finanstilsynet. Banken havde ikke forud for modelændringen ansøgt om godkendelse.

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring af bankens VaR-model, som kræver forudgående godkendelse. Finanstilsynet vurderer endvidere, at banken i perioden op til modelændringen ikke levede op til kravene i Kapitalkravsforordningen (CRR) for opgørelse af VaR om tilstrækkelig ajourføring af datasæt.

Finanstilsynet har derfor givet Nykredit Bank A/S påbud om at ansøge om en godkendelse af ændringen, og samtidig har Finanstilsynet givet banken en påtale for ikke at anvende ajourførte datasæt til beregning af VaR i tilstrækkelig grad. Banken er blevet pålagt at tage højde for usikkerheden omkring modellen i bankens solvensbehov, indtil Finanstilsynet har godkendt ændringen af modellen.

Nykredit Bank A/S har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2014 til 11,7 procent. Banken skal dog som nævnt ovenfor tage højde for effekten på de risikovægtede poster af ændringen af VaR-metoden ved opgørelsen af solvensbehovet. Isoleret set øger dette bankens solvensbehov med 0,1 procentpoint. Den faktiske solvens pr. 31. december 2014 var 13,15 procent.

 

Senest opdateret 15-02-2016