Redegørelse om inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab

04-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i april-juni 2015 på inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen blev gennemført under det daværende regelsæt. Regelsættet er fra 1. januar 2016 blevet erstattet af Solvens II.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet, herunder varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person-princippet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

Sammenfatning og risikovurdering

AP Pension er pensionsleverandør for en række firmapensionsordninger. Selskabet er ejet af Foreningen AP Pension f.m.b.a., som repræsenterer medlemmerne i AP Pension.

Selskabets forretningsmodel har fokus på markedsrenteprodukter med en livscyklus-investeringsstrategi eller med frie investeringsvalgmuligheder, samt på gennemsnitsrenteprodukter med eller uden tilknyttet rentegaranti i opsparingsperioden. Ved udbetaling af alderspension tilbydes mulighed for forskellige udbetalingsmodeller. Syge- og ulykkesforsikring tegnes i tilknytning til pensionsprodukterne. Selskabet tegner også selvstændig gruppelivsforsikring.

AP Pension ønsker med markedsrenteprodukterne og produktet AP Stabil, som er et ugaranteret produkt med udjævning, at sikre bedst muligt afkast for kunderne, mens der for øvrige gennemsnitsrenteprodukter sigtes mod at opnå et samlet afkast, der dækker de afgivne garantier.

AP Pension har særligt på risikostyringsområdet været udfordret ressourcemæssigt. Finanstilsynet har således påtalt, at manglende ressourcer i 2014 har givet anledning til manglende eller mangelfuld risikorapportering til bestyrelse og direktion. Finanstilsynet har endvidere påpeget, at AP Pensions strategi om at øge forretningsomfanget uden at øge antallet af medarbejdere kræver løbende fokus på, at de tilstrækkelige ressourcer er til stede til at varetage den daglige drift af selskabet.

Finanstilsynet har på investeringsområdet påbudt, at bestyrelsen skal forholde sig til risikoen knyttet til markedsrenteprodukterne, samt opsætte mindre vide rammer for gennemsnitsrenteprodukterne. Bestyrelsen har valgt at give lang frist til at rette op på overskridelse af rammer som følge af markedsudviklingen. Finanstilsynet har påpeget risikoen forbundet hermed.

AP Pension har valgt at have en betydelig eksponering overfor alternative investeringer. Fremover ønsker selskabet at øge eksponeringen indenfor nye områder. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at dette kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion, især for at sikre et korrekt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, viden om værdiansættelse af de alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, samt at risikostyringen foretages på et betryggende grundlag.

Finanstilsynet har desuden påbudt selskabet at tilpasse enkelte outsourcing aftaler, samt at anvende en distributionsplatform for bestyrelses materiale, der overholder kravene til it-sikkerhed.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets model for opgørelse af det individuelle solvensbehov er betryggende. Dog har Finanstilsynet påtalt, at selskabet tidligere har anvendt visse simplifikationer, som ikke var tilgængelige ifølge lovgivningen. Herudover har Finanstilsynet givet en risikooplysning om, at selskabets kapitalnødplan bør tage stilling til de enkelte initiativers forventede gennemførselstid.

AP Pensions gældende kapitalkrav var medio 2015 solvens I-kapitalkravet, som udgjorde ca. 1,7 mia. kr. mod en basiskapital på ca. 3,7 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 2,1.

 

Senest opdateret 05-02-2016