Påbud og påtale for A´s overtrædelse af lov om forsikringsformidling

22-02-2016

Påbud

Finanstilsynet finder, at A har overtrådt § 19 jf. § 4, stk. 2 i lov om forsikringsformidling ved, at ansatte i virksomheden, benævnt ”pensionsrådgivere”, selvstændigt har udøvet forsikringsmægling uden at have den fornødne tilladelse hertil jf. § 7 i lov om forsikringsformidling. Finanstilsynet påbyder derfor, at A sikrer, at der kun udøves selvstændig forsikringsmægling i virksomheden af personer med den fornødne tilladelse.

Påtale

Finanstilsynet finder, at A har overtrådt § 19 jf. § 11, stk. 2 i lov om forsikringsformidling ved at A anvender betegnelsen ”pensionsmægler” for ansatte som ikke har tilladelse til at udøve forsikringsmægling som ansatte. Finanstilsynet påtaler, at A har haft anvendt betegnelsen ”pensionsmægler” for ansatte uden den fornødne tilladelse.

Baggrund 

Finanstilsynet har som led i sit generelle tilsyn med forsikringsformidlere gennemgået A´s hjemmeside og er i den forbindelse blevet opmærksomt på flere overtrædelser af lov om forsikringsformidling.

Finanstilsynet er blevet opmærksomt på, at A på sin hjemmeside, under ”medarbejdere” oplyser, at visse ansatte er ”pensionsmæglere” uden at disse har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve forsikringsmægling som ansat i godkendt forsikringsmæglervirksomhed jf. § 7 i lov om forsikringsformidling.

A oplyser herudover, at de pensionsmæglere, som har tilladelse jf. § 7 i lov om forsikringsformidling, er ”godkendt af Finanstilsynet”.

Finanstilsynet har d. 23. december 2015, på baggrund af ovenstående, anmodet A om redegørelse for forholdende.

Det fremgår af redegørelsen, at der i A er fire ansatte, som betegnes som ”pensionsrådgivere” men som hverken er forsikringsmæglere eller forsikringsmæglerassistenter. Disse pensionsrådgivere varetager bl.a. følgende opgaver:

• Skaber kontakt til eksisterende kunder
• Fortager analysearbejde og skaber et overblik over kundens pension- og forsikringsordninger
• Gennemfører rådgivningsproces og foretager evt. produktomvalg for kunden med udgangspunkt i A´s koncept
• Gennemfører servicemøder
• Genererer mersalg til eksisterende kunder
• Overholder og afleverer krav til færdigt kundemateriale
• Håndterer kundeopsigelser

A oplyser videre i redegørelsen, at to forsikringsmæglere fra A rådgivning – afdeling 1 er de ansvarlige forsikringsmæglere for de seks forsikringsmæglerassistenter i A rådgivning – afdeling 2.

Regelgrundlag

Forsikringsformidling
Forsikringsformidling omfatter, jf. § 1 i lov nr. 1065 af 22. august 2013, bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling, erhvervsmæssig formidling af forsikringer, herunder den aktivitet, der består i mod vederlag at forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler eller genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelse af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde. For at være omfattet af definitionen er det tilstrækkeligt, at formidleren foretager én af de beskrevne handlinger.

Med hensyn til forsikringsmæglervirksomhed, jf. § 2, nr. 1, bemærker Finanstilsynet, at begrebet forsikringsmæglervirksomhed også omfatter forsikringsrådgivning, som er anbefalinger og vejledninger i bred forstand om forsikringsforhold samt oplysninger om konsekvenserne af de valg/beslutninger, som kunden kan træffe på grundlag heraf. Ligeledes er pensionsanalyse, afdækning af pensionsrisikoen, omplacering/-skrivning af tidligere pensionspolicer og løbende ajourføring af kundens pensionsforhold omfattet af bestemmelsen. Efter lovens § 4 kræver det tilladelse fra Finanstilsynet før en person må udøve forsikringsmægling som ansat. Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde, jf. lovens § 54.

Navnepligt og eneret
Det fremgår af lovens § 11, stk. 1, at forsikringsmæglervirksomheder, der har fået Finanstilsynets tilladelse, skal benytte betegnelsen ”forsikringsmægler” i navnet. En person, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at være ansat forsikringsmægler, er forpligtet til at anvende betegnelsen ”forsikringsmægler” ved udøvelsen af forsikringsmæglervirksomhed. Andre betegnelser som f.eks. ”godkendt” kan ikke samtidig tilføjes navnet. Det fremgår af § 11, stk. 2, at andre virksomheder og personer ikke må anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsmæglervirksomheder eller ansatte forsikringsmæglere som eksempelvis pensionsmægler m.fl. Overtrædelse af § 11, stk. 1 og 2 kan straffes med bøde jf. lovens § 54.

God skik
Det fremgår af § 19 i lov om forsikringsformidling, at forsikringsmæglervirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

Finanstilsynets vurdering

1.
Det fremgår af A´s redegørelse af 12. januar 2016, at de ansatte ”pensionsrådgivere” har taget kontakt til eksisterende kunder, foretaget analyse arbejde, skabt overblik over kundens pensions- og forsikringsordninger, udøvet rådgivning, foretaget omvalg af pensionsordning, foretaget mersalg, gennemført servicemøder, udfærdiget kundemateriale samt håndteret opsigelser.

Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at de ansatte ”pensionsrådgivere” i A har udøvet forsikringsformidling, som defineret i § 1 jf. § 2, nr. 1 i lov om forsikringsformidling, i forbindelse med administrationen af eksisterende kunder, uden at have tilladelse som forsikringsmæglere eller at være ansat som forsikringsmæglerassistenter.

A er ifølge § 19 i lov om forsikringsformidling forpligtet til at sikre at virksomheden drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. Finanstilsynet finder, at det er i strid med redelig forretningsskik, at A lader virksomhedens ansatte selvstændigt udføre arbejdsopgaver som de ikke har den fornødne tilladelse til at udføre. Finanstilsynet finder således at A har tilsidesat sin forpligtelse til at drive virksomheden i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis på virksomhedsområdet ved at lade de pågældende pensionsrådgivere udføre de nævnte aktiviteter.

Finanstilsynet påbyder, at A sikrer sig, at ingen i virksomheden udøver forsikringsmægling uden at have den fornødne tilladelse jf. § 7 i lov om forsikringsformidling.

2.
A anvender betegnelsen ”pensionsmægler” for ansatte som ikke har tilladelse til at udøve forsikringsmægling jf. § 7 i lov om forsikringsformidling.

Det er ikke tilladt for virksomheder at anvende betegnelser for ansatte, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsmæglere jf. § 19 jf. § 11, stk. 2 i lov om forsikringsformidling.

Finanstilsynet finder, at det er i strid med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, at A anvender betegnelser for ansatte som er i strid med § 11, stk. 2 i lov om forsikringsformidling.

Finanstilsynet påtaler, at A har haft anvendt betegnelsen ”pensionsmægler” for ansatte som ikke har tilladelse jf. § 7 i lov om forsikringsformidling.

3.
Finanstilsynet bemærker endvidere, at A oplyser, at deres ansatte forsikringsmæglere er ”godkendte af Finanstilsynet”.

Anvendelsen af begrebet ”godkendt af Finanstilsynet” kan bibringe det indtryk, at Finanstilsynet har blåstemplet virksomheden eller en person, herunder alle forhold omkring virksomheden eller personen. Finanstilsynet godkender hverken forsikringsmæglervirksomheder eller forsikringsmæglere men giver tilladelse til, at en virksomhed eller en person kan udøve forsikringsmægling. Tilladelse gives når virksomheden eller en person opfylder flere kumulative krav. Der foretages ikke i denne forbindelse en godkendelse af virksomhedens eller personens virksomhed som forsikringsmægler. Det er ikke tilladt for en virksomhed eller en person, fejlagtigt at give det indtryk af at være godkendt af Finanstilsynet.

Henset til at forholdet er af en mindre væsentlig karakter, som A har taget til efterretning og allerede har ændret, vil forholdet således ikke give anledning til yderligere reaktion fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har endeligt noteret sig, at A rådgivning-afdeling 2 ikke har nogle ansatte forsikringsmæglere med tilladelse jf. § 7 i lov om forsikringsformidling men har seks forsikringsmæglerassistenter. I den anledning vil Finanstilsynet henlede opmærksomheden på bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder, hvoraf det fremgår jf. § 2, stk. 2, at virksomheden skal varetage kundens interesser grundigt og samvittighedsfuldt, og jf. § 9, at virksomheden skal tilrettelægge sin virksomhed således, at det sikres, at den fornødne kompetence er til stede i enhver fase af forsikringsformidlingen.

Senest opdateret 22-02-2016