Redegørelse om inspektion i TDC Pensionskasse

20-12-2016

Finanstilsynet var oktober 2014 til januar 2016 på inspektion i TDC Pensionskasse. Efterfølgende har Finanstilsynet været i dialog med pensionskassen og fået uddybet en række forhold.

Indledning 

På inspektionen blev pensionskassens væsentlige områder gennemgået med fokus på de områder, som har den største risiko. Inspektionen omfattede blandt andet bestyrelsens og direktørens ansvarsområder, investeringsområdet, aktuarmæssige forhold og kapitalforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

TDC Pensionskasse er en firmapensionskasse tilknyttet TDC A/S. Ultimo 2014 havde pensionskassen godt 9.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er pensionister. Pensionskassen optager ikke nye medlemmer.

 

Pensionskassen har ydelsesdefinerede pensionsordninger, hvor pensionerne reguleres med statens regulering af tjenestemandspensioner i staten. Reguleringen er dermed uafhængig af pensionskassens økonomi.

 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen havde fastsat en meget bred ramme for risikoen i realkredit- og statsobligationer. Derfor gav Finanstilsynet påbud om at fastlægge en investeringspolitik, hvor der i tilstrækkelig grad er fastlagt det ønskede eller acceptable risikoniveau og grænser for risiko for kategorien realkredit- og statsobligationer. Finanstilsynet vurderede i den forbindelse, at bestyrelsen ikke skal fastsætte rammer med udgangspunkt i mulige porteføljeomlægninger i ekstreme markedssituationer.  

 

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at pensionskassen i forhold til anvendelsen af derivater alene havde fastsat rammer for eksponeringen mod det underliggende aktiv og ikke rammer for hvilke instrumenter, der må anvendes til at opnå eksponeringen. Bestyrelsen fik derfor påbud om i retningslinjerne til direktionen at angive, hvilke typer af derivater, der må handles i.

 

Finanstilsynet påtalte, at pensionskassen ikke i årene før 2015 havde fastlagt mål og sammenligningsgrundlag for alle de aktivkategorier, som pensionskassen anvendte i investeringsstrategien. Derudover gav Finanstilsynet pensionskassen en risikooplysning om, at investeringsstrategien og pensionskassens retningslinjer indebærer en forøget risiko for, at pensionskassen investerer på markeder, handelspladser eller i lande, som bestyrelsen ikke ønsker, at der skal investeres i.

 

Pensionskassen skal som sikkerhed for medlemmerne løbende have et register med aktiver til dækning af de pensionsmæssige hensættelser. Finanstilsynet vurderede, at pensionskassens metode til fastsættelse af en maksimal overdækning af aktiver ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til udsving i aktiverne og hensættelserne. Finanstilsynet påbød derfor bestyrelsen at foretage et begrundet skøn for størrelsen af overdækningen af registrerede aktiver. Finanstilsynet påtalte endvidere, at pensionskassen i en periode havde haft to aktiver i registret, som hver især udgjorde mere end 2 pct. af de samlede pensionsmæssige hensættelser.

 

Investeringsrådgivning, risikostyring og diskretionær porteføljepleje er out-sourcet fra pensionskassen til TDC A/S (sponsor). Finanstilsynet vurderede, at der i to konkrete tilfælde er begrundet tvivl om habiliteten hos et specifikt bestyrelsesmedlem, som er ansat hos TDC A/S. Finanstilsynet påtalte derfor, at det pågældende medlem af bestyrelsen i pensionskassen har deltaget i behandlingen af de nævnte tilfælde.

 

Pensionskassen havde i 4. kvartal 2014 opgjort kapitalkravet til 1.105 mio. kr., og basiskapitalen til 2.397 mio. kr. svarende til en solvensgrad på 2,2.

 

 

Senest opdateret 20-12-2016