Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

15-12-2016

Finanstilsynet var i november og december 2015 på inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP).

Indledning

På inspektionen blev ATP’s væsentligste områder gennemgået med fokus på ATP’s forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. pensionskassens ledelse og organisation, investeringsområdet, forsikringsforretning, aktuarmæssige forhold, risikostyring og outsourcing.


Sammenfatning og risikovurdering

ATP er en selvejende institution, som er oprettet ved lov. ATP’s primære produkt er garanterede livrenter. Medlemmerne optjener pensionsrettigheder på indbetalingstidspunktet. ATP opdeler bidraget efter betalingen for risikodækninger i en del (80 pct.), der købes pensionsgarantier for, og en del (20 pct.), som indbetales til bonuspotentialet. Pensionsgarantierne er fuldt afdækkede. ATP tilstræber at regulere pensionerne svarende til inflationen. Reguleringen finansieres ved udlodning fra bonuspotentialet.

ATP havde 4,9 mio. medlemmer ultimo 2014, hvoraf 3,1 mio. medlemmer var bidragsbetalende. På samme tidspunkt havde ATP pensionsmæssige hensættelser for 704 mia. kr., heraf var 608 mia. kr. hensættelser til garanterede ydelser.

På investeringsområdet konstaterede Finanstilsynet, at bestyrelsen har fastsat brede rammer uden fastsættelse af yderligere delrammer for de enkelte aktivklasser. Finanstilsynet vurderede derfor, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget stilling til hvilken risiko, bestyrelsen ønsker for investeringsporteføljen. Finanstilsynet gav derfor påbud om, at bestyrelsen utvetydigt skal definere risikoprofilen.

Finanstilsynet gav endvidere ATP påbud om, at bestyrelsen for alle aktivtyper skal definere på hvilke markeder eller i hvilke grupper af lande, der må handles.

I 2014 udvidede ATP bonuspolitikken til at omfatte udbetalingsbonus, som ATP alene tildeler pensioner under udbetaling. Finanstilsynet vurderede, at indførelsen af udbetalingsbonus medfører, at muligheden for at udbetale generel bonus til alle forringes. Finanstilsynet anmodede derfor ATP om at indsende en redegørelse for, hvordan ATP med den nuværende bonuspolitik lever op til lovkravet om at føre en langsigtet bonuspolitik, som tilstræber at sikre pensionernes realværdi.

Senest opdateret 15-12-2016