Påtale for overtrædelse af § 4 stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder – vildledende markedsføring

08-12-2016

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Bank Norwegian AS har handlet i strid med § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, ved vildledende at oplyse på bankens hjemmeside, at det er gebyrfrit at benytte Bank Norwegians kreditkort ved kontanthævninger og varekøb i udlandet, på trods af at banken påregner et valutatillæg, når kortet benyttes til at hæve eller foretage transaktioner i udenlandsk valuta.

Baggrund

Finanstilsynet modtog i september 2016 en klage over markedsføringen af Bank Norwegians kreditkort på hjemmesiden www.banknorwegian.dk.

 

Det blev i klagen oplyst, at Bank Norwegian på sin hjemmeside bl.a. markedsførte bankens kreditkort med, at der ikke tages gebyrer for kontanthævninger i udlandet. Da kunden imidlertid bestilte og modtog kreditkortet, modtog kunden en e-mail fra banken med information om, at ”Ved alt brug i udlandsk valuta vil der pålægges et valutapåslag på 1,75% på valutakursen.”.

 

Ved en nærmere orientering på bankens hjemmeside, kunne Finanstilsynet se, at banken bl.a. markedsførte kreditkortet med følgende oplysninger:

 

  • ”Varekøb med kortet er desuden gebyrfrit, og der er heller ikke nogle gebyrer forbundet med kontanthævninger i udenlandske bankautomater.”

  • ”Gebyrfri brug på alle varekøb i både ind- og udland”.

  • ”Varekøb med kortet er afgiftsfri og rejser du til udlandet tager vi heller ikke nogen afgifter på kontanthævninger i en bankautomat.”

 

Af prisbladet for kreditkort, som tillige findes på Bank Norwegians hjemmeside, fremgik dog, at der pålægges et valutatillæg på 1,75%. Denne oplysning fremgik ikke i forbindelse med hjemmesidens øvrige markedsføring af kreditkortet.

 

På baggrund af klagen anmodede Finanstilsynet derfor banken om at oplyse, om der pålægges kunderne et valutatillæg ved varekøb og kontanthævninger i udlandet, og i bekræftende fald, hvorledes dette oplyses i markedsføringen på bankens hjemmeside.

 

Bank Norwegian svarede Finanstilsynet ved redegørelse af 30. november 2016.

 

I redegørelsen oplyser banken, at der ikke er tilknyttet gebyrer ved brug af kreditkortet i udlandet, i det omfang der hæves eller betales i danske kroner, men at der ved brug i anden valuta betales et kurstillæg på 1,75 % oveni vekselkursen. Banken oplyser hertil, at man ikke har anset dette kurstillæg for et gebyr, men derimod som et valutatillæg.

 

Det oplyses endvidere, at banken har revurderet og ændret informationerne på hjemmesiden, for at der ikke skal herske tvivl om omkostningerne ved brug af kreditkortet i udlandet. Det fremgår derfor ikke længere på hjemmesiden, at det er gebyrfrit at anvende kortet i udlandet, og det oplyses nu på de aktuelle steder, at der pålægges et valutatillæg på 1,75 % ved anvendelse af kortet i anden valuta end danske kroner

.

 

Retligt grundlag

Det følger af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, at en finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.   

 

Vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Bank Norwegian, ved at oplyse på bankens hjemmeside at det er gebyrfrit at anvende kortet til kontanthævninger og varekøb i udlandet, har givet kunderne den opfattelse, at der ikke betales omkostninger til banken, når kortet anvendes i udlandet. Banken påregner imidlertid et valutatillæg på 1,75% hver gang, der ved brug af kortet hæves eller foretages transaktioner i udenlandsk valuta.

 

Finanstilsynet vurderer, at den pågældende markedsføring på hjemmesiden har været vildledende og egnet til at forvride kundernes økonomiske adfærd i strid med § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder.

 

Imidlertid har Finanstilsynet også konstateret, at Bank Norwegian nu har ændret informationerne på hjemmesiden. Det fremgår således ikke længere på hjemmesiden, at det er gebyrfrit at anvende kortet i udlandet, og det oplyses nu også på de aktuelle steder, at der pålægges et valutatillæg på 1,75 % ved anvendelse af kortet i anden valuta end danske kroner.

 

Finanstilsynet påtaler på den baggrund, at Bank Norwegian AS har handlet i strid med § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, ved vildledende at oplyse på bankens hjemmeside, at det er gebyrfrit at benytte Bank Norwegians kreditkort ved kontanthævninger og varekøb i udlandet, på trods af at banken påregner et valutatillæg, når kortet benyttes til at hæve eller foretage transaktioner i udenlandsk valuta.

 

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 35 29 10 93.

 

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises

.

 

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 08-12-2016