Redegørelse om inspektion af Gefion Insurance A/S

30-08-2016

Finanstilsynet var i februar 2016 på inspektion i Gefion Insurance A/S.

På inspektionen blev væsentlige områder i selskabet gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, registrerede aktiver, solvenskapitalkravet, kapitalplan samt ledelsessystem.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Gefion Insurance A/S er et nystiftet selskab, der tegner forsikringer til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark og resten af EU.

 

Selskabet tegner udelukkende forsikringer via agenter. Motorforsikringer udgjorde ultimo 2015 53,7 pct. af selskabets bruttopræmier, mens erhverv udgjorde 46,3 pct.

 

I forbindelse med inspektionen foretog Finanstilsynet en gennemgang af selskabets reassuranceprogram. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Outsourcing er en væsentlig del af selskabets forretningsmodel. Selskabet har outsourcet IT-drift og IT-vedligeholdelse samt policeadministration og skadesbehandling. Finanstilsynet konstaterede, at visse af selskabets outsourcingaftaler ikke levede op til kravet om, at leverandøren er forpligtet til at give Finanstilsynet alle nødvendige oplysninger angående de outsourcede opgaver. Endvidere manglede visse af selskabets outsourcingaftaler klausul om videreoutsourcing. Selskabet fik påbud om at bringe kontrakterne i overensstemmelse med reglerne.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets forsikringsforretning, herunder hensættelserne. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til de metoder, som selskabet bruger til beregning af selskabets hensættelser.

 

Ved gennemgangen af selskabets politikker og retningslinjer for registrerede aktiver kunne Finanstilsynet konstatere, at selskabet havde overtrådt de af bestyrelsen fastsatte grænser for, hvor meget de registrerede aktiver må overstige de samlede hensættelser. Selskabet modtog derfor et påbud om fremover at overholde retningslinjerne. Endvidere forelå der ikke en forretningsgang for den løbende overvågning og ajourføring af de registrerede aktiver, hvilket selskabet fik påbud om at udarbejde. Selskabet modtog desuden et påbud om at sikre, at det efter anmodning fra Finanstilsynet er i stand til at generere en oversigt over samtlige registrerede aktiver inden for 24 timer.

 

Selskabet havde ultimo 2015 en solvensdækning på 203 pct. Finanstilsynets gennemgang af selskabets kapitalgrundlag og kapitalplaner gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Finanstilsynet observerede nogle potentielle problemstillinger i relation til selskabets ledelsessystem samt selskabets procedure for håndtering af rejse- og repræsentationsudgifter, som kan være i konflikt med gældende regler. Finanstilsynet har anmodet selskabet om at redegøre for disse forhold.

Senest opdateret 30-08-2016