Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S

03-08-2016

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i Østjydsk Bank A/S. Der var tale om en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2015. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Banken har en høj andel af udlån til erhverv på 74,7 procent ultimo 2015 mod 48,1 procent i sammenlignelige institutter, ligesom bankens udlån er mere koncentreret omkring udlån til ejendomme. Udlånet til denne branche udgør 24,5 procent mod 9,7 procent for sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 71 største udlån større end 10 mio. kr., samt 155 udlån udtaget ved stikprøver. Herudover blev bankens udlån til direktionen og bestyrelsen gennemgået.

Ved undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet ca. 70 procent af bankens eksponeringsmasse.

Blandt bankens 71 største udlån er der en stor andel af udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Der er OIV på 37 udlån, svarende til 43 procent målt på volumen.

Finanstilsynet fandt behov for yderligere nedskrivninger på 22 mio. kr. på bankens udlån ultimo 1. kvartal 2016, hvoraf 21,4 mio. kr. relaterede sig til de 71 største udlån.

Mernedskrivningerne skyldes, at der forsat er negativ drift i bankens svage udlån, at aktiver er blevet afhændet til lavere værdier end forventet, og at banken har overvurderet værdien af nogle landbrugsjorde. Banken fik bl.a. påbud om tilretning af værdiansættelser af landbrugsejendomme samt om at sikre dels, at der løbende sker en korrekt klassifikation af kunderne og dels, at der sker korrekt konstatering af OIV i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler.

Boniteten af bankens store eksponeringer konstateres at være uændret svag i forhold til sidste undersøgelse. Banken arbejder aktivt med at modgå dette ved at forsøge at få afviklet nødlidende udlån. Banken har i begrænset omfang ”parkeret” nogle problemfyldte sager, hvorved banken reelt har beholdt risikoen på disse udlån. I andre tilfælde er der kun i begrænset omfang tilført ny kapital til disse sager.

Banken har siden undersøgelserne i 2014 og 2015 fortsat arbejdet målrettet på at forbedre kreditstyringen, der skønnes at være væsentligt forbedret.

Banken fik en risikooplysning om, at banken overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer. En høj andel af store eksponeringer er forbundet med en forhøjet risiko, og banken bør fortsætte arbejdet med at nedbringe særligt de store ejendomsudlån. Finanstilsynet skal orienteres om udviklingen med nedbringelsen. 

Bankens solvens ultimo marts 2016 skønnes efter de nye nedskrivninger at være 16,6 procent, hvilket er over lovens minimumskrav på 8 procent. Bankens solvensbehov ultimo marts 2016 skønnes at være på 12,1 procent.

Bankens egentlige kernekapital (CET1) er ultimo marts 2016 opgjort til 7,25 procent, hvor minimumskravet er 5,125 procent.

Bankens samlede kapitalbase ultimo marts 2016 er, med en overdækning på 4,5 procentpoint til solvensbehovet, tilstrækkelig til at dække gældende kapitalkrav.

Bankens overdækning af egentlig kernekapital i relation til kapitalbevaringsbufferen kan opgøres til 2,125 procentpoint.

Fra og med 1. januar 2018 kan bankens statslige hybride kernekapital på 172,7 mio. kr. ikke medregnes i kapitalgrundlaget. Banken har udarbejdet en strategi 2016 - 2018, hvis gennemførelse skal skabe et kapitalmæssigt råderum for en indfrielse primo 2018.

Banken får risikooplysning om, at planen opererer med en så beskeden margin, at selv mindre afvigelser vil medføre risiko for brud på kapitalbuffere, og påbud om kvartalsmæssigt at orientere Finanstilsynet om efterlevelsen af strategien.

 

Senest opdateret 03-08-2016