Redegørelse om temainspektion i Sparekassen Kronjylland (nyudlån til køb af ejer- eller andelsbolig)

12-04-2016

 

Indledning

Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2015 en temainspektion i Sparekassen Kronjylland. Formålet var at vurdere sparekassens risikovillighed i forbindelse med nyudlån til finansiering af ejer- og andelsboliger i København og Århus, samt at vurdere det grundlag, som sparekassen foretog sine bevillinger ud fra.

Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af fire udvalgte mindre og mellemstore pengeinstitutter, som alle er kendetegnet ved en relativ høj udlånsvækst, og hvor denne vækst hovedsageligt stammer fra lån til privatkunder.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt sparekassens 50 seneste bevillinger af nyudlån til køb af ejer- og andelsboliger i København og Århus. Yderligere gennemgik Finanstilsynet enkelte eksempler på udlån til byggeprojekter.
 
Finanstilsynet kunne på baggrund af gennemgangen af de 50 seneste nybevillinger til ejer- og andelsboliger konstatere, at sparekassen ved mange bevillinger fraviger på renten i forhold til sparekassens standardsatser, og at sparekassen ligger lavt i forhold til de øvrige undersøgte institutter.

Finanstilsynet kunne ligeledes konstatere, at sparekassens indstillinger generelt manglede en fast struktur for, hvad bevillingerne som minimum skal indeholde, og hvad der som minimum skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Ved bevilling af andelsboliger kunne det ikke i alle tilfælde ses, at sparekassens forretningsgang for bevilling af andelsboliglån var opfyldt, herunder manglede det i forretningsgangen beskrevne ”nøgletalsskema” på andelsboligforeningen i mange af bevillingerne.

Ved finansiering af ejerlejligheder sikrede sparekassen helt generelt, at der sker hurtigere afvikling på efterstående gæld ved afdragsfrihed på foranstående gæld.

Finanstilsynet kunne konstatere, at gældsfaktoren ved finansiering af ejerlejligheder, rækkehuse og villaer, herunder boligfinansieringsrammer, for en stor dels vedkommende lå over anvisningerne i sparekassens forretningsgang.

Sparekassen fik påbud om at sikre, at den har de fornødne forretningsgange vedr. andelsboliger og samtidig sikre, at sparekassens forretningsgange følges, således at bevillingerne sker på et betryggende grundlag.

Undersøgelsen viste, at der specielt på andelsboligområdet er en hård konkurrencesituation, og det kan konstateres, at det i nogle tilfælde går ud over grundigheden i bevilling af engagementerne.

Finanstilsynet kunne konstatere, at der i flere tilfælde ikke har været anvendt egenfinansiering i forbindelse med købet, og det kunne konstateres, at der i enkelte tilfælde accepteres en gældsfaktor over det anbefalede i sparekassens forretningsgang. Der blev dog ikke konstateret uforsvarlig risikovillighed i nogen af de gennemgåede bevillinger.

Sparekassen fik yderligere påbud om at sikre en ensartet analyse af de enkelte andelsboligforeninger med det formål at få overblik over de reelle risici på de finansierede andelsboliger.

 

Senest opdateret 12-04-2016