Redegørelse om inspektion i Himmerland Forsikring G/S

08-04-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2015 på inspektion i Himmerland Forsikring G/S.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, hensættelser, reassurance, outsourcing, investeringer, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Himmerland Forsikring G/S er et gensidigt forsikringsselskab, der henvender sig til private kunder, mindre erhvervskunder samt landbrugskunder i Nord- og Midtjylland.

Tegning til private husstande udgør 39 pct. af selskabets direkte tegnede bruttopræmier, mens motorområdet er selskabets andet store område med en andel på 38 pct. Erhvervsområdet og ulykkesforsikringer udgør henholdsvis 11 og 12 pct. af de direkte tegnede præmier.

Himmerland Forsikring er moderselskab i Himmerland koncernen, der yderligere bl.a. består af datterselskaberne Concordia Forsikring A/S og Gensam Data A/S. Forsikringsselskabet Nærsikring A/S indgår desuden som associeret selskab.

Cirka en tredjedel af Himmerland Forsikrings bruttopræmier stammer fra indirekte forretning i form af koncernintern genforsikring, idet Concordia Forsikring genforsikrer sig i moderselskabet.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser. Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige.

Inspektionen gav ikke anledning til bemærkninger til strukturen i selskabets genforsikringsprogram. Finanstilsynet konkluderede på baggrund af en gennemgang af genforsikringsprogrammet, at afdækningen af store risici er tilstrækkelig.

Finanstilsynet fandt i forbindelse med gennemgangen af politikker og retningslinjer på investeringsområdet, at det ikke var klart defineret, hvilke benchmark selskabet ønsker at sammenligne sine investeringsafkast med. Selskabet modtog derfor et påbud om at revidere sine retningslinjer, så det klart fremgår hvilke benchmark, bestyrelsen ønsker at anvende i rapporteringen.

På inspektionen blev selskabets risikovurdering for 2015 drøftet. Selskabet har i risikovurderingen en strategisk planlægningsperiode på kun 1 år, hvorfor selskabet modtog en påtale for ikke at dække væsentlige risici på både kort og langt sigt. Finanstilsynet anser en passende længde af strategiperioden til at være 3-5 år.

Himmerland Forsikring havde ultimo 4. kvartal 2015 en solvensdækning på 403 pct. I opgørelsen af selskabets basiskapital er der taget højde for, at den del af kapitalen i Concordia og Nærsikring A/S, der anvendes til at dække det individuelle solvensbehov i disse selskaber, ikke samtidig kan anvendes til at dække solvensbehovet i Himmerland Forsikring G/S. Selskabets kapital vurderes tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 08-04-2016