Redegørelse om inspektion i Dansk Søforsikring G/S

27-04-2016

Finanstilsynet var i december 2015 på inspektion i Dansk Søforsikring G/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, risikopåtagelse og reassurance, de forsikringsmæssige forpligtelser og investeringsprofilen samt det individuelle solvensbehov og kapital.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet tegner ansvars- og kaskoforsikringer for skibe hjemmehørende i Danmark, Norge og Tyskland. I denne forbindelse konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke havde meddelt Finanstilsynet, at det yder grænseoverskridende tjenesteydelser, hvorfor selskabet fik påbud herom, således at notifikation til de øvrige lande kan finde sted.

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at forsikringstagerne i Norge og Tyskland ikke optages som medlemmer i det gensidige selskab. Selskabet fik derfor påbud om at sikre, at alle forsikringstagere i fremtiden optages som medlemmer.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets forsikringsmæssige forpligtelser, risikopåtagelse og genforsikringsprogram. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ved gennemgangen af selskabets politikker og retningslinjer for investeringsområdet fandt Finanstilsynet, at selskabet ikke havde fastsat benchmark til vurdering af opnåede resultater. Selskabet fik derfor påbud om at rette op på dette.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets registrerede aktiver. Her konstaterede Finanstilsynet, at registreret ikke indeholdt præmiehensættelser. Derudover fremgik det ikke klart hvilke aktiver, der var en del af registret, da aktiverne ikke var entydigt fastlagt. Endvidere fremgik bestyrelsens begrundede skøn for overdækningens størrelse ikke af retningslinjerne. Selskabet blev påbudt at såvel retningslinjen for de registrerede aktiver som selve opgørelsen af registret skal overholde lovgivningen.

Finanstilsynet gennemgik selskabets beregning af det individuelle solvensbehov samt opgørelse af basiskapitalen. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til hverken selskabets beregning af det individuelle solvensbehov eller til opgørelsen af basiskapitalen.

Dansk Søforsikrings minimumskapitalkrav var pr. 1. januar 2016 på 27,6 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit solvenskapitalkrav til 8,9 mio. kr. Basiskapitalen er opgjort til 30,7 mio. kr. Selskabets basiskapital i forhold til minimumskapitalkravet er således på 111 pct. Da overdækningen i forhold til selskabets minimumskapitalkrav var mindre end selskabets tærskel for iværksættelse af kapitalnødplanen, blev selskabet påbudt at iværksætte denne.


Senest opdateret 27-04-2016