Redegørelse om inspektion i Borealis Insurance A/S

08-09-2015

Finanstilsynet var i april 2015 på inspektion i Borealis Insurance A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der er lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.
Sammenfatning og risikovurdering
Borealis Insurance A/S er et forsikringsselskab (captive) for Borealis koncernen og tegner direkte forsikringer indenfor bygningsforsikringer, ansvarsforsikringer og driftstabforsikringer. Selskabets årlige risiko er begrænset med genforsikring. Finanstilsynet vurderer, at reassuranceprogrammet dækker selskabets forsikringsmæssige risici.

Selskabets investeringsportefølje består af europæiske statsobligationer samt bankindeståender. Finanstilsynet har ingen bemærkninger hertil.

Selskabet har bl.a. outsourcet regnskabsydelser, porteføljeforvaltning, aktuarmæssige opgaver, compliance samt indberetninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke har passende kontroller til at sikre kvaliteten af de outsourcede opgaver, herunder indberetninger til Finanstilsynet. Selskabet fik i den forbindelse et påbud.

Finanstilsynet gennemgik selskabets opgørelse af hensættelsernes tilstrækkelighed. Det er Finanstilsynets vurdering, at hensættelserne er tilstrækkelige til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser.

Finanstilsynet gennemgik Borealis Insurance A/S’ samlede årlige risikoeksponering og sammenholdt den med selskabets kapitalstyrke. Finanstilsynet vurderer, at der er balance mellem risiko og kapital.

Det individuelle solvensbehov er ultimo 4. kvartal 2014 opgjort til 137,0 mio. kr., mens kapitalkravet er opgjort til 27,6 mio. kr. Den basiskapital, der skal dække det individuelle solvensbehov, er opgjort til 431,5 mio. kr. Dermed er selskabets solvensgrad på 315 pct. Finanstilsynet anser selskabets kapitaloverdækning for værende tilstrækkelig.

Senest opdateret 08-09-2015