Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

09-10-2015

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S.Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på kreditrisici. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i 2014.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har gennem en årrække haft betydelige underskud blandt andet som følge af den tidligere meget decentrale styring med en svag kreditkvalitet til følge samt høje omkostninger. Indtjeningen er nu forbedret, hvilket særligt skyldes, at nedskrivningerne er faldet til et lavere niveau. Banken har siden seneste inspektion fortsat arbejdet hen imod at gøre forretningsmodellen mere holdbar, herunder f.eks. afvikling af nødlidende udlån.

Udlånet er fordelt med 39 procent til privatkunder (52 procent i gruppe 3-institutter) og 61 procent til erhvervskunder (48 procent i gruppe 3-institutter). Banken er i særlig grad eksponeret mod landbruget, der tegner sig for 26 procent af de samlede udlån (10 procent i gruppe 3-institutter), og således udgør en større andel end ved seneste inspektion.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 20 største udlån, 30 selektivt udvalgte udlån med fokus på svage landbrug samt udlån til bankens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt ved seneste inspektion ikke behov for at påbyde yderligere nedskrivninger. På baggrund heraf gennemgik Finanstilsynet ud fra en risikovurdering ved denne inspektion forholdsvis få eksponeringer. Såfremt Finanstilsynet havde identificeret et behov for yderligere nedskrivninger ved denne inspektion var omfanget af inspektionen blevet udvidet.

Blandt bankens største udlån (alle over 33 mio. kr.) var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 9 udlån, svarende til 46 procent målt på volumen. Banken havde konstateret OIV på disse.

Boniteten af de store eksponeringer vurderes at være yderst ringe. Kun 16 procent, målt på volumen, har normal bonitet.

Baseret på gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på udlånsporteføljen.

Finanstilsynet kunne konstatere, at der trods en væsentlig styrkelse over de senere år fortsat er behov for at styrke de kreditmæssige kompetencer.

Bankens kreditpolitik er på en lang række punkter blevet mere præcis, men indeholder fortsat en række passager, der ikke præcist nok afgrænser den ønskede risikotagning, hvilket banken fik påbud om at udbedre.

Banken havde pr. 30. juni 2015 opgjort det individuelle solvensbehov til 12,4 procent i forhold til en faktisk kapitalgrundlagsprocent på 14,5. Finanstilsynets gennemgang af bankens dokumentation for opgørelse af det individuelle solvensbehov afdækkede flere mindre fejl. Til trods for disse fejl fandt Finanstilsynet ikke anledning til at tilsidesætte bankens opgørelse af størrelsen af det samlede niveau for det individuelle solvensbehov. På grund af gentagne påbud og mangelfuld opfølgning herpå, fik banken påbud om at iværksætte yderligere kontrolforanstaltninger på dette område.

Bankens kapitalmæssige overdækning målt i forhold til kravet til egentlig kernekapital er med 1,4 procentpoint lav, og banken bør derfor styrke sin kapitalisering. Dette underbygges også af, at banken pr. 1. januar 2018 ikke længere kan medregne det statslige kapitalindskud i kapitalgrundlaget.

 

Senest opdateret 09-10-2015