Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav

05-10-2015

Finanstilsynet meddelte den 2. oktober 2015 i medfør af artikel 93, stk. 5, i CRR og § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, Andelskassen J.A.K. Slagelse en frist til opfyldelse minimumskapitalkravet på 27.128 t. kr. Fristen blev fastsat til mandag den 5. oktober 2015, kl. 18.00.

Fristen blev fastsat på baggrund af Finanstilsynets gennemgang af andelskassens største eksponeringer.

Andelskassen var før fastsættelsen af kravet i genopretning som følge af, at andelskassen ikke overholdt sit individuelle solvensbehov på 21,3 pct. Finanstilsynet påbød den 2. marts 2015 andelskassen at indsende en genopretningsplan til Finanstilsynet og foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde forannævnte solvenskrav. Andelskassen blev endvidere påbudt ikke at udbetale udbytte eller renter til andelskassens allerede udstedte kapitalgrundlagselementer samt ikke at påtage sig væsentlige nye risici.

Andelskassen har længe haft væsentlige svagheder, hvorfor andelskassen har været undersøgt af Finanstilsynet hvert år siden 2010. Finanstilsynet har i forbindelse med de gennemførte undersøgelser konstateret, at andelskassen har betydelige mangler i styring og kontrol, hvilket i flere tilfælde har resulteret i påbud om øgede nedskrivninger og højere solvensbehov.

Endvidere overskrider andelskassen pejlemærket for summen af store eksponeringer i Tilsynsdiamanten og har flere eksponeringer, der overstiger grænsen på 25 pct. af det justerede kapitalgrundlag. Andelskassen har derfor fået påbud om at nedbringe disse eksponeringer samt påbud om ikke at foretage bevillinger på eksponeringer som overstiger 10 pct. af det justerede kapitalgrundlag, jf. § 350 i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 05-10-2015