Redegørelse om vurdering af Nordea Bank Danmark koncernens solvens

24-11-2015

Indledning

Finanstilsynet har i løbet af 2015 foretaget en vurdering af opgørelsen af Nordea Bank Danmark koncernens solvens.

Vurderingen var et led i den årlige risikovurdering af den nordiske Nordea Bank AB koncern foretaget af de nordiske tilsynsmyndigheder og ECB.

Et væsentligt input til årets vurdering var en inspektion af Nordea Bank AB koncernens implementering af et såkaldt effektiviseringsprogram, hvor koncernens formål var at reducere kapitalbehovet. Inspektionen blev foretaget i samarbejde mellem de nordiske tilsynsmyndigheder og ECB.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet fandt, at Nordea Bank Danmark koncernen ikke havde en tilstrækkelig ledelsesstyring og kontrol ved opgørelse af kapitalbehov for kreditrisiko opgjort efter den interne ratingbaserede metode (IRB metoden).

Derudover havde koncernen foretaget en række ændringer af sin brug af IRB metoden, som reducerede koncernens opgjorte kapitalbehov væsentligt. Finanstilsynet fandt, at nogle af disse ændringer ikke burde være foretaget uden en forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. Endvidere fandt Finanstilsynet, at koncernen ikke tilstrækkeligt havde belyst eller taget højde for afledte risici og usikkerheder ved den ændrede opgørelse af kreditrisikoen.

Ydermere fandt Finanstilsynet et behov for et øget tillæg til solvensbehovet ved opgørelse af koncernens operationelle risiko primært på grund af svagheder ved bankens forebyggelse af hvidvask af penge og svagheder ved IT systemerne, herunder en væsentligt forhøjet risiko i forbindelse med indførelse af nye IT systemer. Endelig fandt Finanstilsynet et behov for at øge kapitalbehovet vedrørende Nordea Bank Danmark koncernens koncentrationsrisiko på kreditområdet.

På den baggrund har Finanstilsynet påbudt Nordea Bank Danmark at tage højde for Finanstilsynets observationer ved opgørelsen af koncernens individuelle solvensbehov.

Desuden skulle Nordea Bank Danmark koncernen rulle nogle ændringer af IRB metoden tilbage.

Nordea Bank Danmark har ved opgørelsen af koncernens solvensbehov pr. den 30. september 2015 taget højde for Finanstilsynets observationer.

I solvensbehovsopgørelsen har Nordea Bank Danmark koncernen øget kapitalbehovet med i alt 7,0 mia. kr. vedrørende kreditrisikoen på IRB området, herunder ledelsesstyring og kontrol. Endvidere har Nordea Bank Danmark koncernen øget kapitalbehovet vedrørende operationel risiko med 0,6 mia. kr. Endelig er kapitalbehovet vedrørende koncentrationsrisiko på kreditområdet øget med 0,9 mia. kr.

Nordea Bank Danmark har påbegyndt arbejdet med at udbedre manglerne vedrørende risikostyringen, herunder opgørelsen af kreditrisiko og operationel risiko. Finanstilsynet vil følge denne proces tæt.

Nordea Bank Danmark har opgjort koncernens solvensbehov til 13,7 pct. pr. den 30. september 2015. Solvensbehovet er steget fra 10,8 pct. opgjort pr. den 30. juni 2015. Det faktiske kapitalgrundlag var på 17,7 pct. pr. den 30. september 2015, hvilket er et fald fra det faktiske kapitalgrundlag opgjort pr. den 30. juni 2015 på 18,7 pct.

Senest opdateret 24-11-2015