Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

02-11-2015

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danmarks Skibskredit. Inspektionen omfattede en række udvalgte områder, herunder instituttets organisation og ledelse, kreditområdet, fonds og funding, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldæknings-, solvens- og likviditetsopgørelse samt IT-sikkerhed.

Sammenfatning og risikovurdering

Danmarks Skibskredit yder lån til shippingbranchen mod pant i skibe og er som skibsfinansieringsinstitut på visse områder underlagt et særligt regelgrundlag. Instituttet adskiller sig væsentligt fra andre kreditinstitutter ved at have få store kunder, branchekoncentration på shipping samt USD-valutarisiko.

Danmarks Skibskredits forretningsmodel bygger som nævnt på få, men store udlån og er underlagt en lempeligere regulering på dette område. Finanstilsynet har påbudt bestyrelsen, at den i tilstrækkelig grad forholder sig til, i hvilket omfang og under hvilke forudsætninger virksomheden vil have store udlån.  

Danmarks Skibskredit er grundet instituttets størrelse i et vist omfang fritaget fra at leve op til ledelsesbekendtgørelsens regler om funktionsadskillelse. Finanstilsynet har påbudt Danmarks Skibskredit årligt at foretage en vurdering af, om der er de fornødne kompenserende foranstaltninger, og at sikre, at der løbende følges op på disse.

Finanstilsynet gav endvidere påbud om, at Danmarks Skibskredit skal sikre, at det fremgår tydeligt, at rammerne i instituttets markedsrisikopolitik lever op til ledelsesbekendtgørelsens krav om fastlæggelse af risikoprofil, samt at de anvendte typer af finansielle instrumenter og rammerne for de enkelte produkttyper fremgår af retningslinjerne på området. Danmarks Skibskredit skal endvidere fastsætte rammer på likviditetsområdet, der på alle områder svarer til den valgte likviditetsrisikoprofil, samt sikre at rammerne har et relevant niveau i forhold til instituttets aktiviteter.

Danmarks Skibskredit havde pr. 31. december 2014 opgjort et solvensbehov på 8,5 procent. Instituttets faktiske solvens pr. 31. december 2014 var 16,4 procent.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

Senest opdateret 02-11-2015